İstibdat Dönemi

Meşrutiyet yönetimini tahta geçebilmek için kabul eden II. Abdülhamit Sadrazam'ın gölgesinde kalmayı hazmedemeyerek 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşını bahane ederek parlamentoyu kapattı. Bu durum I. Meşrutiyetin sonu olmuştur. Ve II Meşrutiyet ilan edilene kadar geçen döneme Abdülhamit'in İstibdat (baskı) dönemi denir. Bu dönemde anayasal haklar kısıtlanmış ve baskılar çoğunlukla "meşrutiyet yanlıları" üzerine olmuştur. (Hafiye örgütü, jurnalciler) İmparatorluk daha fazla toprak kaybederek dağılma dönemine girmiştir. II. Abdülhamit alman dış borçları ödedeyemeyeceğini açıklayınca Avrupalı devletler "Duyun-u Umumiye" (Genel Borçlar İdaresi) kurarak alacaklarını Osmanlı gelir kaynaklarına el koymak suretiyle kendileri tahsil etme yoluna gittiler. Yine bu dönemde Ahmet Cevdet tarafından Mecelle (İlk Medeni Hukuk) hazırlanarak Osmanlı hukukundaki evlenme-boşanma, kız evlatların mirastan pay alma gibi eksiklikler tamamlanmaya çalışılmıştır. Ancak II. Abdülhamit'in baskısından kurtulabilenler Balkan yarımadası ve Avrupa'da çalışmalarını sürdürmüşlerdir.

II. MEŞRUTİYET (23 TEMMUZ 1908)

Nedenleri
  • 1908 de İngiltere, Fransa ve Rusya'nın; "Reval görüşmesini" yaparak Makedonya'nın özerkliğine karar vermeleri ve Rusya'nın Osmanlıya karşı politikasında serbest bırakılması.
  • Baskı yönetimine karşı İttihat ve Terakki partisi kurulmuş ve Meşrutiyet yönünde çalışmalara başlamış.
  • Enver Paşa'nın Makedonya'da başlattığı ayaklanmanın yayılabileceğinden endişe duyan II. Abdülhamit Kanun-i Esasiye'yi yürürlüğe koyarak II. Meşrutiyeti ilan etmiştir.
  • II. Meşrutiyet I. Dünya savaşının sonuna kadar devam etmiştir.
  • Bu dönem de "Turancılık" ve Alman hayranlığı bakımından "Batıcılık" fikri etkili olmuştur.

Bu arada gericiler tarafından Ahrar partisinin kurulması ve bu partiden birinin öldürülmesi bahane edilerek 31 Mart Olayı çıkmıştır. 31 Mart Olayı yönetimi değiştirmeğe yönelik olarak çıkmıştır. 13 Nisan 1909 tarihinde çıkan bu isyan Selanik'ten gelen Hareket ordusu tarafından bastırılmıştır. Olaydan sorumlu tutulan Abdülhamit tahttan indirilerek yerine V. Mehmet Reşat geçirilmiştir.

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911)

İtalya siyasi birliğini geç tamamlamadığından sömürgecilik yarışında gecikmiştir. Diğer sömürgeci devlet olan; İngiltere ve Fransa'nın onayını alarak (işgal konusunda tepki almamak için) Trablusgarbı işgal etti. Osmanlı devleti; Mısır'ın İngilizlerin işgali altında olması gerekçesiyle karadan, donanmanın II. Abdülhamit tarafından çürütülmeye bırakılması nedeniyle denizden karşı koyamayacaktı. Bu yüzden bölgeye gönderilen subaylarla halkı örgütleme yoluna gidildi. İtalya; Osmanlı devletini zor duruma düşürebilmek için Oniki adayı işgal etti. İtalya işgaline karşı koyma, kendini göstermeye başladığı bir anda Balkan savaşlarının patlak vermesiyle subaylar geri çağrıldı. İtalya'yla Uşi Antlaşması yapılarak Oniki Ada geçici olarak İtalya'ya bırakıldı. (Yunanistan'ın durumdan istifade ederek adaları ele geçirme ihtimali) Osmanlı devletinin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası da elden çıkmıştır.

I. BALKAN SAVAŞI

Balkan devletleri;

  • Fransız ihtilalinden kaynaklanan milliyetçilik hareketleri
  • Rusya'nın Balkanlarda izlediği Panislavizim hareketleri
  • Almanya'nın birliğini sağladıktan sonra Osmanlı'ya yakınlaşması yüzünden İngiltere'nin Rusya'yı Balkan politikasında serbest bırakması (1908 Reval görüşmesi)
  • Osmanlı devletinin Trablusgarb savaşında olması.

Osmanlıya karşı birleşen Balkan devletlerinin Osmanlının durumundan istifade ederek toprak almak istemeleri gerekçeleriyle Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ birleşerek, Karadağ'ın girişimiyle savaşı başlattılar. Osmanlı devleti ordunun bir kısmının erken terhis edilmesi, subayların siyasi ilişkiler içinde olması ve maddi yetersizlikler yüzünden yenilgiye düşmüş, bu arada durumdan istifade eden Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiş ve Balkan yarımadasının haritasının yeniden düzenlenmesi amacıyla büyük devletler Londra Konferansı'nı toplamışlar. Yapılan Londra Antlaşması'yla Osmanlı devleti Midye-Enez hattının batısında kalan Balkan topraklarını kaybetmiştir.

Londra konferansı sürerken İstanbul'da Enver Paşa'nın Babıali baskını ile hükümeti ele geçirerek 1918 yılının sonuna kadar İttihat ve Terakki partisi yönetime gelmiştir.

II. BALKAN SAVAŞI

Balkan devletleri Osmanlı devletinden aldıkları toprakları paylaşma konusunda birbiriyle anlaşamadılar. Bulgaristan'ın daha fazla toprak almasıyla güçlenmesinden endişe duyan Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Romanya'nın katılımıyla savaş başlattılar. (Romanya I. Balkan savaşma katılmadığı halde toprak almak amacıyla II. Balkan savaşma katılmıştır.) Bu durumdan istifade eden Osmanlı devleti ilerleyerek (Edirne ve Kırklareli'ni) geri aldı. Bulgaristan'la İstanbul Yunanistan'la Atina Antlaşması yapıldı. Diğer Balkan devletleriyle ortak sınırımız olmadığından anlaşma yapılamamıştır. Balkan devletleri kendi aralarında yaptıkları Bükreş Antlaşması'yla Bulgaristan'dan aldığı topraklan paylaşmışlardır. (Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Ege Adaları kaybedilerek Osmanlı Devleti'nin Avrupa kıtasındaki varlığı Doğu Trakya'yla sınırlandırılmıştır.)

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Musamatların yedi dizeden oluşanlarına "müsebba" denir.
Pazartesi, 01/21/2019 15:41
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.