Tanzimat Dönemi Öğretici Metinlerin Genel Özellikleri
 • "Sanat, toplum içindir." anlayışıyla toplumsal ko­nular ele alınmıştır.
 • Söz hüneri göstermek değil, bazı düşünceleri hal­ka yaymak amaçlanmıştır.
 • Anlatım süsten ve yapmacıktan giderek uzaklaş­mış yerini düşüncenin önemine bırakmıştır.
 • Konu genişlemiş, her şey düz yazının konusu hâli­ne gelmiş, anlatım serbestleşmiştir.
 • Somut ve gözleme dayalı anlatım öne çıkarılmıştır.
 • Hürriyet, eşitlik, kanun üstünlüğü, bilim, teknik, edebiyat, sanat gibi temalar işlenmiştir.
 • Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar kullanıl­masına karşın dil eskiye göre daha sadedir.
 • Genellikle açıklama ve tartışma gibi anlatım türleri kullanılmıştır.
 • Türk edebiyatında ilk defa bu dönem eserlerinde konuşmaları gösteren çizgiler ve noktalama işaret­leri kullanılmıştır.

Divan edebiyatı öğretici metinleriyle Tanzimat ede­biyatı öğretici metinlerinin farkları:

 • Divan edebiyatında "seyahatname, tezkire, mün­şeat" gibi türlerde "münacat, methiye, dua" gibi bölümlerden oluşan klasik bir yapı vardır. Tanzimat edebiyatında ise Batıdan alınan makale, eleştiri gi­bi tamamen yeni türler kullanılır.
 • Divan edebiyatında genellikle dinî, tasavvufi, ahla­ki ve tarihî konular işlenmiştir. Tanzimat edebiyatın­da ise adalet, eşitlik, hak, hukuk, sanat, edebiyat gibi kavramlar ele alınmıştır.
 • Divan edebiyatında Arapça ve Farsça tamlamalar, söz sanatları ve seçili uzun cümlelerden oluşan süslü bir dil ve anlatım kullanılmıştır. Tanzimat ede­biyatında dil daha sade bir niteliktedir.
 • Divan edebiyatında düşünce ve duyguda bireysel bir anlayış benimsenmiş; Tanzimat edebiyatında düşünce ve duygularda toplumun yararı ön plana çıkarılmıştır.
 • Divan edebiyatında siyer, tarih, menkıbe, siyasetname, seyahatname gibi klasik türler etrafında ge­lişmiş; Tanzimat edebiyatı gazete etrafında şekil­lenmiştir.
 • Divan edebiyatında devlet adamlarına, ulemaya hi­tap edilmiş; Tanzimat edebiyatında halka hitap edilmiştir.
 • Divan edebiyatında Doğu kültürü baskınken; Tan­zimat edebiyatında Batı örnek alınmıştır.
 • Divan edebiyatından farklı olarak Tanzimat edebi­yatında seciler atılmış, asıl düşünce ile ilgisi bulun­mayan doldurma sözlere yer verilmemiş, düşün­celer sayfalarca süren uzun cümleler yerine kısa cümlelerle anlatılmaya çalışılmıştır. Basmakalıp gi­riş cümleleri bırakılmış, konuya doğrudan girme il­kesi önemsenmiştir. Konuşmaları gösteren çizgiler ve noktalama işaretleri kullanılmıştır.
 • Divan edebiyatı şiir ağırlıklıdır. Şiir estetiğin, nesir ise bilimin dilidir. Tanzimat'la bu anlayış yıkılmış, nesir­de de sanat ve edebiyat adına önemli adımlar atıl­mış makale, fıkra, deneme, eleştiri gibi türler edebi­yata girmiştir. Düz yazı öne çıkmıştır. Bu yazılarda in­sanı ve toplumu konu edinen temalar işlenmiştir.
 • Divan nesrinde noktalama işareti kullanılmazken Tanzimat dönemi eserlerinden noktalama işaretle­ri kullanılmıştır.
 • Divan nesrinin katı kuralları varken Tanzimat döne­mi öğretici türlerinin daha serbest bir anlatımı vardır.
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Peygamberimizin hayâtını anlatmak üzere yazılan eserlere "siyer" adı verilir. Manzum(mesnevi)olarak da yazılabilir. Türk edebiyatındaki ilk örnek Erzurumlu Darir'in Siretü'n Nebi'sidir. (14.yüzyıl) Düzyazı-şiir karışımı bir eserdir.
Pazartesi, 05/21/2018 08:46
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.