Milli Edebiyat Dönemi Konu Testi - 3

1.   Sanatçı, toplumumuzun Tanzimat'tan günümüze değin geçirdiği aşamaları romanlarında işlemiştir. "Kiralık Konakta Tanzimat'tan I. Dünya Savaşı'na kadar yetişen üç kuşak arasındaki çatışmayı, Anka­ra'ca Cumhuriyetin ilk dönemini, "Panorama"da 1954'ten sonraki gelişmeleri anlatır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Tarık Buğra

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Mehmet Rauf

E) Reşat Nuri Güntekin

 

2.   Çok yönlü bir sanatçı olan.... ilk gençlik evresinde Kalem dergisinde "Kirpi" imzasıyla yayımladığı mi­zah yazılarıyla tanınmıştır. Edebiyat çevrelerinde il­giyle karşılanan önemli yapıtı, ilk sürgün yaşadığı yıllarda yazdığı öykülerden oluşan..... ve "İstan­bul'un Bir Yüzü"dür. Bu iki yapıtıyla yurtdışına sü­rülmeden önce kendisini güç beğenenlere kabul et­tirme başarısını göstermiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdaki ya­zar ve eserden hangisi getirilebilir?

A) Yakup Kadri - Yaban

B) Halit Ziya - Kırık Hayatlar

C) Halide Edip - Sinekli Bakkal

D) Refik Halit - Memleket Hikâyeleri

E) Reşat Nuri - Yaprak Dökümü

3.   Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat dönemi roman ve hikâyesinin özelliklerinden biri değil­dir?

A) Realizm'i tam anlamıyla roman ve hikâyeye hâkim kılma

B) Toplumsal olayları konu edinmekle birlikte, ruh­sal çözmelere de yer verme

C) Roman ve öyküyü teknik bakımından güçlendir­me

D) Betimlemelerde süsleyici ve ağır bir dil kullanma

E) Anadolu ve Anadolu insanını konu olarak seçme

 

4.   İlk romanı "Seviye Talib" ile dikkati çeker. Yazdığı hikâyelerini "Harab Mabetler"de toplar. Hemen he­men bütün eserlerinde aşk temasını işler. Kadın ka­rakter yaratmada çok başarılı olan sanatçı, 1908 Meşrutiyetinden sonra ortaya çıkan milliyetçilik dü­şüncesini, Kurtuluş Savaşı'nın hareket ve heyecan dolu yıllarını, Cumhuriyetle birlikte başlayan eski-yeni çatışmasını işlemiştir. Dili oldukça sade; fa­kat üslubu fazla sağlam değildir.

Bu parçada eserleriyle özellikleri verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Halide Edip Adıvar

C) Refik Halit Karay

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Peyami Safa

 

 

5.   Yeni Lisan akımının tutunmasında önemli payı bulu­nan, konuşma dilini yazılarında büyük bir ustalıkla uygulayan bir yazardır. Hikâyeleriyle romanlarında, çoğunlukla aileleri işler. Hiçbir teze bağlanmaksızın, sağlam bir teknikle, başarılı çevre tasvirleri içerisin­de nefis bir üslupla olayları anlatır. Ağır fikirlere, tez­li saplantılara girmeden "ak realizm" diyebileceği­miz bir görüşle yazar. Anadolu'ya sürgün edildiği sı­rada yazdığı "Memleket Hikâyeleri" çok önemli bir eserdir.

Bu parçadaki özelliklere sahip sanatçı, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Falih Rıfkı Atay

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Refik Halit Karay

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Halide Edip Adıvar

 

6.   Yunan savaşı (1897) sırasında "Ben bir Türküm" di­ye seslenen M. Emin Yurdakul, 1905'te Selanik'te çıkmakta olan "Çocuk Bahçesi" adlı dergide hece ölçüsüyle, milli duyguları dile getiren Türkçe man­zumeler yayımladı. 1911'de, yine Selanik'te çıkarı­lan "Genç Kalemler" dergisi çevresinde bir araya gelerek makale ve manzumeler yayımlayan Ömer Seyfettin, A. Canip Yöntem ve Ziya Gökalp......ya­ratıcıları sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Beş Hececilerin

B) Yedi Meşalecilerin

C) Fecr-i Âti'nin

D) Servet-i Fünun'un

E) Milli edebiyatın

 

7.   1897 yılında çıkan Türk-Yunan Savaşı üzerine, as­kerlerimizi heyecanlandırmak ve onlara moral ver­mek için kaleme aldığı "Cenge Giderken" isimli ilk şiirini, Asır gazetesinde yayımlamıştır. Millet ve va­tan sevgisini esas alan bir milliyetçiliği benimseyen şair, "Türkçe Şiirler" adlı ilk şiir kitabını yayımlar. Birçok sanatçı tarafından övülen kitap büyük yankı­lar uyandırır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Arif Nihat Asya

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

8.   Hikâye ve romanlarıyla tanınan sanatçının güzel, akıcı ve yalın bir dili vardır. Onun kitaplarını her yaş­tan insan, rahatlıkla okuyabilir. Hikâyelerinin konu­sunu yaşadığı hayattan ve Anadolu'dan almıştır. Hi­kâye ve romanlarının yanı sıra tiyatro, anı ve fıkra tü­ründe de eserler veren sanatçı, yer yer mizahi bir üslup kullanmıştır. "Memleket Hikâyeleri" ve "Gur­bet Hikâyeleri" yazarın en tanınmış eserleridir.

Bu parçada sözlü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Halide Edip Adıvar

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Refik Halit Karay

 

9.   Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin'in hikâ­yeleri için yanlış bir yargıdır?

A) Dili gayet sadedir.

B) Gözleme dayalı realist öykülerdir.

C) Tarihi olaylara dayanır.

D) Olaylar beklenmedik biçimde sona erer.

E) Cümleler, üslup açısından düğmeleri iliklenme­miş bir giysi gibi savruktur.

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde dönem-ürün eşleşti­rilmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Edebi mizah: Milli edebiyat

B) Gazetecilik: Servet-i Fünun

C) Roman, öykü: Tanzimat edebiyatı

D) Şiir: Fecr-i Ati

E) Süslü nesir: Divan edebiyatı

 

11. (I) Çağdaş şiirimizi, Anadolu'nun acı gerçeklerine yönelten Türkçü, ulusçu şairimizdir. (II) Hece ölçü­süyle coşkulu anlatımıyla şiirler yazmıştır. (III) Man­zum nesir diyebileceğimiz halk şiirine yakın bir şiir yapısı vardır. (IV) Şiiri yalnız toplumsal faydaya da­yandığı için kompozisyon yönünden zayıftır. (V) Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârlarıyla adlı yapıtlarıyla ün yapmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin­de Mehmet Emin Yurdakul hakkında yanlış bilgi verilmiştir?

A)   I.          B) II.          C) III.         D) IV.        E) V.

12. Yedek subay olarak katıldığı I. Dünya Savaşı'nda kolunu yitiren Ahmet Celâl'in anı defteri olarak su­nulan bu roman, bir Orta Anadolu köyünde geçer. Ahmet Celâl, İstanbul'un işgali üzerine, emir erinin Porsuk Çayı dolaylarındaki köyüne yerleşir. Çok geçmeden köy halkının kendisine uzak durduğunu anlar. Yalnız bırakılmışlığın getirdiğiyle bunalımlara düşer.

Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıda­kilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Handan - Halide Edip Adıvar

B) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Kırık Hayatlar - Halit Ziya Uşaklıgil

D) Eylül - Mehmet Rauf

E) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

 

13. Servet-i Fünun ve Milli edebiyat dönemlerinde Türkçülük ve halkçılık için çalışan bir yazarımızdır. "Türkçülük" ilkesine bağlı kalmasına rağmen yazıla­rı süslü, terkipli, şairane tasvirlerle doludur. Konula­rında ulusal bir renklilik vardır. Makale, monolog, mensure, hikâye ve roman türlerinde yazmıştır. "Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar, Gönül Hanım" adlı eserleri vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Mehmet Rauf

B) Peyami Sefa

C) A. Hikmet Müftüoğlu

D) Ahmet Rasim

E) Reşat Nuri Güntekin

14. Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanla­rında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Sem­bolizmin özelliklerine kayan ahenkli ve özgün şiirler yazmıştır. Düzyazılarında çeşitli mecazlarla, düşün­celerle, hayallerle, soyut sözcüklere geniş yer veren sanatçının kendine özgü bir cümle yapısı vardır. Ro­manlarında tarihsel, toplumsal konuları ele almıştır.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haldun Taner

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Memduh Şevket Esendal

15. Yazı hayatına 1908'den sonra başladı. 1909'da Fecr-i Âti topluluğuna katıldı. "Kirpi" takma adıyla, değişik dergilerde mizahi yazılar yazdı. Yazılarında İttihat ve Terakki'yi eleştirdiği için değişik yerlerde sürgün hayatı yaşadı. 1922'de yurt dışına çıkarıldı, 1938'de yurda döndü. Roman, hikaye, tiyatro, anı, fıkra türünde pek çok eser verdi.

Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Refik Halit Karay

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Sabahattin Ali

 Cevap Anahtarı:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

D

D

B

C

E

C

E

E

B

E

B

C

D

C

 

 

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Musamatların altı dizeden oluşanlarına "müseddes" denir.
Perşembe, 02/21/2019 03:03
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.