Halk Edebiyatı Konu Testi - 1

1.   Aşağıdakilerin hangisi anonim Halk edebiyatı için doğru değildir? 

A) En belirgin özelliği sözlü olmasıdır.

B) Ürünler ulusal bir karaktere sahiptir.

C) İslamiyet öncesi Türk edebiyatının İslam kül­türü içindeki devamıdır.

D) Atasözü, destan, masal, bilmece, mani, türkü, ağıt gibi ürünleri kapsar.

E) Dil, biçim, tema özellikleriyle âşık edebiyatın­dan ayrılır.

 

2.   Aşağıdakilerin hangisi âşık edebiyatıyla ilgili değildir?

A) Eserlerin sözlü olması

B) Genellikle yarım kafiyeye ve redife yer veril­mesi

C) Bu dönemde ozanın yerini âşığın; kopuzun yerini sazın alması

D) Koçaklama, güzelleme, ağıt, taşlama gibi na­zım biçimlerinin olması

E) Oluşmasında Anadolu'da toplum düzeninin değişmesi; göçebe halkın köy ve kasabalara yerleşmesi

 

3.   Aşağıdakilerin hangisi âşık edebiyatı sanatçı­ları için söylenemez?

A) Genellikle okur yazar değillerdir.

B) Şiirlerini sazla çalıp söylerler.

C) Kendi kendilerini yetiştirirler.

D) Köylerde, kasaba ve şehirlerde, asker ocakla­rında yetişirler.

E) Yeniçeri ocağına mensup olanlar katıldıkları savaşlarda gösterdikleri yiğitlikleri dile getirir­ler.

 

4.   Aşağıdakilerin hangisi âşık edebiyatı şiiri için yanlış bir yargıdır?

A) Şiirlerin nazım birimi dörtlüktür; 7, 8, 11'li he­ce kalıbı çok kullanılmıştır.

B) Şiirde aruz özentisi görülmez; ama dinin etki­leri gözlenir.

C) Şiirler doğaçlama yoluyla söylenir.

D) Şiirlerin son dörtlüğünde şairin adı geçer.

E) Şiirde koşma, semai, varsağı gibi nazım bi­çimleri kullanılmıştır.

 

5.   Aşağıdakilerin hangisi Tekke edebiyatı için doğru bir yargı değildir?

A) Ölçü ağırlıklı olarak hece ölçüsüdür.

B) Dilde Arapça ve Farsça tasavvuf terimleri kul­lanılmıştır.

C) Tekke şiirinin saz eşliğinde söyleneni de var­dır.

D) Dize sonlarında yarım uyak ve redif kullanıl­mıştır.

E) Söz sanatlarına yoğun olarak başvurulmuş­tur.

 

6.   Aşağıdakilerin hangisi Tekke edebiyatı için doğru değildir?

A) İlahi, nefes, deme, nutuk, devriye, sathiye gibi nazım türleri kullanılmıştır.

B) Kurucusu Ahmet Yesevi'dir.

C) Didaktik şiirlerin yanı sıra lirik şiirler de görülür.

D) Tanrı sevgisi, ona ulaşmanın vasıtaları, ben­liğin öldürülmesi, dünyanın geçiciliği işlenen konulardır.

E) Daha çok sözlü olarak gelişen bir edebiyattır.

 

7.   Aşağıdakilerin hangisi Tekke edebiyatı için söylenemez?

A) Genel olarak halkın konuştuğu dil kullanılmış­tır.

B) Manzum ürünlerin yanında mensur ürünlere de rastlanır.

C) Gazel, kaside, mesnevi gibi Divan edebiyatı nazım şekillerine itibar edilmemiştir.

D) Dini Tasavvufi Halk edebiyatı 13. yüzyılda Anadolu'da oluşmuştur.

E) Sanatçılar edebiyatı tasavvufu yaymak için bir araç olarak görmüşlerdir.

 

8.   Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapıl­mıştır?

A) Manide ilk iki dize ile son iki dize arasında bağlantı yoktur.

B) Türküler ezgilerine göre bozlak, kayabaşı Türkmani gibi adlar alır.

C) Güzelleme, koçaklama, taşlama Âşık edebi­yatı nazım şekilleridir.

D) Ninni genellikle a-a-x-a biçimiyle kafiyelenir.

E) Koşma daha çok 4+4+3 veya 6+5 duraklı ola­rak söylenir.

 

9.   Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var­dır?

A) Deme, Bektaşi ozanlarınca ezgiyle ve çoğu zaman sazla söylenir.

B) Destanlar biçim bakımından türküye benzer.

C) Maninin yedekli, kesik, cinaslı gibi çeşitleri vardır.

D) Türküde asıl sözlerin bulunduğu bölüme bent, her bentin sonunda yinelenen kısma kavuş-tak denir.

E) Ninniler birkaç dörtlükten oluşabilir.

 

10. Öteki halk şiiri türleri gibi...........nazım biçiminin en büyük ayrımı ezgisindedir. Halk şiirinin en eski türle­rinden biridir. Mani ve koşma tipindeki şiirler ezgileri­nin değişmesiyle..........olur. Bu nazım biçimi iki kay­naktan beslenir. Asıl olanlar yakıcıları (söyleyeni) belli olmayan anonim nitelikte olanlardır. Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman Destanı, Köroğlu'nun, Karacaoğlan'ın, Âşık Kerem'in, Dadaloğlu'nun, Seyrâni'nin kimi şiirleri..........haline gelmiştir.

Yukarıdaki parçada sıra noktalı yerlere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) türkü

B) güzelleme

C) koçaklama

D) taşlama

E) ağıt

 

11. Anonim halk şiiri türü veya nazım şeklidir. Yedi hece­li ve dört dizeli tek dörtlükten meydana gelir. En be­lirgin özelliği tek dörtlükten oluşması ve kafiye düze­ninin diğer türlere uymamasıdır. Kafiye düzeni a - a -x - a biçimindedir. Üçüncü dizenin serbest olması ......... söyleyene kolaylık sağlar. Dörtlüğün anlam yü­künü üçüncü ve dördüncü dizeler taşır. Temel duygu ve düşünce son dizede ortaya çıkar. İlk iki dize ise asıl amaca bir giriş ve kafiyeye başlangıç niteliğinde­dir; bunların diğer dizelerle anlam ilişkisi yoktur.

Yukarıdaki parçada sıra noktalı yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) türkü

B) ninni

C) mani

D) koşma

E) varsağı

 Cevap Anahtarı:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

E

D

C

B

E

E

C

C

B

A

C

 

 

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk kadın romancı “Fatma Aliye”dir.
Perşembe, 12/13/2018 11:33
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.