Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Konu Testi - 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti edebiyatı­nın özelliklerinden biri değildir?

A) Servet-i Fünuncuların Batılı anlamda edebi­yatı tam olarak oluşturamadığını ileri sürmüş­lerdir.

B) Süslü, sanatlı, ağdalı ve ağır bir dil kullanmış­lardır.

C) Aşk ve tabiat konularını işlemişlerdir.

D) Tiyatro eserlerinde toplumsal konulara ağırlık vermişlerdir.

E) Biçim, dil ve anlatım yönünden Servet-i Fünundan farklı değildir.

2. Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya'ya ait değildir?

A) Saray ve Ötesi

B) Aşka Dair

C) Mai ve Siyah

D) Aşk-ı Memnu

E) Rubab-ı Şikeste

3. Onlar, Tanzimat edebiyatının ikinci dönemindeki sanatçılar gibi "sanat için sanat" anlayışıyla eser vermişlerdir. Eserlerinde tabiat güzelliklerini, melankoli ve üzüntü konularını işlemiş; toplumsal sorunlara değinmemişlerdir. Onlar, Fransız ede­biyatının özelliklerini büyük ölçüde Türk edebiya­tına uygulamaya çalışmış, Fransız realizmini ör­nek almışlardır. Dilde Arapça ve Farsça kelimele­re itibar etmeye başlamışlardır. Şiirde sone, terzarima gibi Batılı nazım şekillerini ve serbest müstezatı sıkça kullanmışlardır.

Bu parçada onlar diye sözü edilen edebi top­luluk, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servet-i Fünuncular

B) Fecr-i Aticiler

C) Milli Edebiyatçılar

D) Beş Hececiler

E) Yedi Meşaleciler

4. Ömrü oldukça kısa olan bu edebi topluluk, Ser­vet-i Fünunculardan daha yalın bir dil kullanmış, sembolizm, empresyonizm ve romantizm gibi akımların etkisinde eser vermişlerdir. Şiirlerini aruz vezniyle yazan bu edebi topluluğun önde gelen şairi Ahmet Haşim'dir. Şiire herhangi bir yenilik getirmemiş, Servet-i Fünun'un devamı ol­maktan öteye gidememişlerdir. Dağıldıktan son­ra yazın hayatına bağımsız olarak devam etmiş­lerdir.

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Tanzimatçılar

B) Fecr-i Aticiler

C) Yedi Meşaleciler

D) Garipçiler

E) Milli Edebiyatçılar

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret'e ait değildir?

A) Şermin

B) Nesr-i Harp

C) Tarih-i Kadim

D) Sis

E) Haluk'un Defteri

6. Servet-i Fünun'un şiirdeki en önemli temsilcisidir. İlk şiirlerinde bireysel konuları işleyen sanatçı, topluluktan ayrı yazdığı şiirlerde ise toplumsal konulara yönelmiştir. Serbest müstezadı gelişti­rerek serbestçe kullanmıştır. İlk dönem şiirlerinde oldukça ağır bir dil kullanmıştır. Şiiri düzyazıya yaklaştırmış, ahenge büyük önem vermiştir. Şiir­lerinde şekil bakımından parnasizmin etkisi görü­len şairin, çocuklar için yazdığı Şermin adında bir eseri vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Tevfik Fikret

B) Mehmet Rauf

C) Cenap Şehabettin

D) Ahmet Rasim

E) Halit Ziya Uşaklıgil

7. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun ede­biyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Teknik bakımdan roman ve hikâyenin başarı­lı örneklerini vermişlerdir.

B) Romanlarda İstanbul'un seçkin kesiminden in­sanların dünyasını işlemişlerdir.

C) Şiirde hece veznini savunmuş ve bu vezinle şiir yazmışlardır.

D) Romanda realizm, şiirde parnasizm ve sem­bolizmin etkisinde kalmışlardır.

E) Kulak için kafiye anlayışını benimsemişlerdir.

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi karşısında veri­len yazara ait değildir?

A) Tiryaki Sözler - Cenap Şehabettin

B) Çal Çoban Çal - Süleyman Nazif

C) Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşakiıgil

D) Rübabın Cevabı - Hüseyin Cahit Yalçın

E) Eylül - Mehmet Rauf

9. Sembolizmden etkilenmiş olan sanatçı, şiirlerin­de bol bol istiare kullanmış ve ses uyumuna dik­kat etmiştir. Ağır bir dil ve süslü anlatım en belir­gin özellikleridir. Şiirlerinde aruzun birden fazla kalıbına yer vermiştir. En çok işlediği konular aşk ve doğadır. Gezi yazılarını Hac Yolunda adıyla kitaplaştırmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Mehmet Rauf

B) Tevfik Fikret

C) Ahmet Haşim

D) Halit Ziya

E) Cenap Şehabettin

10. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Tevfik Fikret, şiirlerinde aruz yanında hece veznini de kullanmıştır.

B) Cenap Şehabettin, şiir yanında düzyazıda da başarılı bir sanatçıdır.

C) Eylül romanıyla Mehmet Rauf, psikolojik ro­manın ilk örneğini vermiştir.

D) Hüseyin Cahit Yalçın'ın kaleme aldığı Edebi­yat ve Hukuk adlı makalesi nedeniyle Ser­vet-i Fünun dergisi kapatılmıştır.

E) Süleyman Nazif, Servet-i Fünun topluluğu­nun en başarılı romancısıdır.

Cevaplar: 1-D  2-E  3-A  4-B  5-B  6-A  7-C  8-D  9-E  10-E

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk antoloji Ziya Paşa'nın "Harabat" adlı eseridir.
Pazar, 01/20/2019 05:42
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.