Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Testi - 1

1. (I) Servet-i Fünûn şiiri dil, şekil ve anlayış bakı­mından Tanzimat şiiriyle aynıdır. (II) Servet-i Fünûn şiirinde güçlü bir musiki, biçim kusursuz­luğu vardır. (III) Biçim mükemmelliği daha çok, Tevfik Fikret'in manzumelerinde görülür. (IV) İç musikiye ise oldukça ileri bir söyleyişle Cenap Şehabettin'in şiirlerinde ulaşılmıştır. (V) Bu döne­min sanatçıları, aruzun, Türk dilinin musikisine en uygun kalıplarını zevkle ve özenle seçerek kul­lanmış; Türkçeyi bu ölçüye uydurmakta ustalık göstermişlerdir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

2. Servet-i Fünûn edebiyatının şiir anlayışı ile il­gili olarak aşağıdakilerin hangisi söylene­mez?

A) Anlamın bir mısra ya da bir beyitte tamamlan­ması anlayışı terk edilmiştir.

B) Divan edebiyatının gelenekleri, dönemin Fransız yazını örnek alınarak yıkılmıştır.

C) Uyağın kulak için değil, göz için olduğu savu­nulmuştur.

D) Genelde bireysel konular işlenmiş; aşk, tabi­at, düş kırıklıkları tema olarak seçilmiştir.

E) Parnasizm ve sembolizm akımının nitelikleri­ne uygun eserler verilmiştir.

 

3. ---döneminde dergiler önemli bir yer tutmuştur. Bu dönemde Servet-i Fünûn dergisinin yanında "Malûmat", "Mekteb", "Musavver Malûmat" gibi dergiler çıkarılmıştır. Bu dergilerde edebiyat, sa­nat konularında öğretici yazılar yayımlanmıştır. Eleştirilere yer verilmiş ve tartışmalar yapılmıştır.

Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi ge­tirilmelidir?

A) Tanzimat

B) Edebiyat-ı Cedîde

C) Millî Edebiyat

D) Divan edebiyatı

E) Halk edebiyatı

4. Bu dönem şairleri eserlerinde duygu ve hayal un­surlarını kullanmayı gerçeklere tercih ettiler. Aşk ve doğa gibi bireysel konuları işlediler. Genel an­lamda, toplumsal sorunların ve güncel siyasetin dışında kaldılar. Parnasizm ve sembolizm akımla­rının etkisinde kalarak "sanat için sanat" anlayışı­nı benimsediler.

Bu parçada şiirlerinin ortak özelliklerinden söz edilen şairler aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?

A) Tanzimatçılar

B) Beş Hececiler

C) Millî Edebiyatçılar

D) Yedi Meşaleciler

E) Servet-i Fünûncular

 

5.  Servet-i Fünûn şiirinde --- ve ---; romanında ise --- ve --- akımlarının etkisi görülür.

Bu cümlede yer alan boşluklara sırasıyla aşğıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) realizm - romantizm - klasisizm - fütürizm

B) sembolizm - parnasizm - realizm - natüralizm

C) dadaizm - sürrealizm - romantizm - realizm

D) romantizm - realizm - natüralizm - dadaizm

E) sembolizm - sürrealizm - romantizm - klasisizm

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn şiiriy­le Divan şiirinin ortak özelliğidir?

A) Beyit güzelliği yerine konu bütünlüğüne önem verme

B) "Sone, terzarima" gibi Batı edebiyatından alı­nan biçimleri kullanma

C) Kulak için kafiye anlayışını benimseme

D) Nazmı nesre yaklaştırma

E)   Arapça ve Farsça sözlerin yoğun olduğu ağır bir dil kullanma

7. Serveti-i Fünûn romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Batılı roman tekniğine uygun ilk eserler veril­miştir.

B) Söyleyişe önem verilmiş, sanatlı sözlerle örülmüş geniş tasvirler yapılmıştır.

C) Arapça ve Farsça tamlamalardan oluşan ağır bir dil kullanılmıştır.

D) Fransız romantizminin etkisiyle gerçeklikten uzak karakterler yaratılmıştır.

E) İstanbul ve çevresinde yaşanan olaylar konu edilmiştir.

8. Fransız edebiyatının özelliklerini Türk edebiyatına adapte etmeye çalışmışlardır. Fransız realizmini örnek almışlardır. Tanzimat'ın ikinci dönemindeki sanatçılar gibi "Sanat, sanat içindir." prensibi ile hareket etmişlerdir. Bu topluluğun üslûbu süslü ve sanatlı; ruh ve ifade tarzı ise Avrupai'dir. Şiirde aruz veznini kullanmakla birlikte, nazım şekillerin­de ve konularda büyük yenilikler yapmışlardır. Nazmı nesre yaklaştırmışlar, beyit bütünlüğü yeri­ne konu bütünlüğünü esas almışlardır.

Bu parçada sözü edilen edebî grup aşağıdakilerin hangisidir?

A) Servet-i Fünûncular

B) Fecr-i Aticiler

C) Millî Edebiyatçılar

D) Beş Hececiler

E) Yedi Meşaleciler

 

9. (I) Servet-i Fünûn sanatçılarının eserlerinde klasisizm ve romantizm akımlarının etkisi görülmekte­dir. (II) Gözlemlerle ortaya konan kişilerin, özellik­le ruhsal durumları incelenmiştir. (III) Geniş çevre betimlemeleri yapılarak, çevre ile kişiler arasında bağlantılar kurulmuştur. (IV) Bu dönemde yazılan romanlarda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstan­bul'dan ve aydın çevrelerden seçilmiştir. (V) Öy­külerde ise az da olsa halktan kişilere ve bunla­rın sorunlarına yer verilmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

10. Servet-i Fünûn Dönemi, --- etkisinde gelişen Türk edebiyatının 19. yüzyıl sonlarında kısa; fakat yoğun bir değişim yaşadığı dönemdir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) İslamiyet

B) Divan edebiyatı

C) Halk edebiyatı

D) Batı edebiyatı

E) Tanzimat edebiyatı

Cevap Anahtarı: 1-A   2-C   3-B   4-E   5-B   6-E   7-D   8-A   9-A   10-D

Bu testi şimdi çözmek için tıklayınız...

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Dünya edebiyatında ilk deneme Montaigne'in "Denemeler" adlı eseridir.
Çarşamba, 02/20/2019 00:28
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.