LYS Edebiyat Tarama Testi - 3

1. Batı edebiyatında kullanılan aşağıdaki nazım ve nesir türlerinden hangisi Türk edebiyatında Cumhuriyet edebiyatından sonra yaygınlık ka­zanmıştır?

A) Sone

B) Terzarima

C) Roman

D) Makale

E) Deneme

 

2. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip ve arkadaş­larının "Genç Kalemler" dergisinde, Şinasi, Namık Kemal, Ali Suavi, Şemsettin Sami'nin çalışmalarını değerlendirerek Türkçenin Arapça ve Farsça söz­cük ve tamlamalardan kurtulması yolundaki savaş­ları ---- ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu edebi­yatı benimseyen edebiyat adamları, ürünlerinde Türkçe sözcükleri kullanmaya özen gösterdiler.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Tanzimatçıların

B) Milli edebiyatçıların

C) Servet-i Fünuncuların

D) Fecr-i Aticilerin

E) I. Yenicilerin

 

3.  I. Yazı dili konuşma dili haline getirilmiştir.

II.  Ulusal ölçüye yeniden dönülmüştür.

III.  Tamamen yerli konulara yer verilmiştir.

IV.  Dörtlük nazım biçimi önemsenmiştir.

V.  Şiirde ilk kez on altılı hece ölçüsü kullanılmıştır.

Numaralanmış özellikler, aşağıdaki dönemlerin hangisine aittir?

A) Sözlü Türk edebiyatı

B) Halk edebiyatı

C) Tanzimat edebiyatı

D) Milli edebiyat

E) Servet-i Fünun edebiyatı

 

4. 19. yy'da Fransa'da... doğdu. Bunun öncüsü Victor Hugo'ydu. Hugo, eski tiyatro kurallarını yıkıyor, sah­neye yepyeni bir ruh getiriyordu. 1830'da oynanan ..., bu açıdan önemlidir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) trajedi - Kırgınlar Evi

B) dram - Hamlet

C) din dışı dram - Cimri

D) romantik dram - Hernani

E) komedya - Salambo

 

5.  Eskiden şairlerin yaşam öykülerini, edebi kişilikleri­ni ve bazı şiirlerini ele alıp inceleyen eserlerin genel adıdır. İlk örneği Ali Şir Nevâî tarafından verilmiştir. XV. yüzyılda yazılan bu eserin adı Mecalis-ün Nefâ-is'tir. Batı edebiyatlarında bu türün adı biyografidir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen edebi tür, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sohbet

B) Seyahatname

C) Menakıpnâme

D) Tezkire

E) Ruznâme

 

6. Abdülhak Hamit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır.

B) Tiyatrolarını, sahne tekniğine uygun olarak kale­me almıştır.

C) Karşıt düşünceleri bir araya getirmeyi ve onları karşılaştırmayı denemiştir.

D) Ruh ötesinin nedenini ve niçinini ararken, iman­la kuşku arasında kalmıştır.

E) Tiyatro eserlerinde Corneille, Racine ve Shakespeare'in etkileri sezilir.

 

7. Yarin dudağından getirilmiş

Bir katre alevdir bu karanfil

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) O çay ağır akar yorgun mu bilmem / Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem

B) Mehlika Sultan'a âşık yedi genç / Gece şehrin kapısından çıktı

C) Kır ata nal mı dayanır / Dağlar uykudan uyanır

D) Gördüm seni düşümde / Yeni açmış bir güldün

E) Gökyüzünün başka rengi de varmış / Su insanı boğar, ateş yakarmış

 

8. Bakmaz mısın Karacoğlan haline

Garip bülbül konmuş gülün dalına

Kadrin bilmeyenler alır eline

Onun için eğri biter menevşe

Bu dörtlükte altı çizili dizeler arasında aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?

A) Teşbih

B) İntak

C) İstiare

D) Mecaz-ı mürsel

E) Hüsn-i talil

 

9. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında aşk, kahraman­lık, doğa konularını işleyen şiirlere denir. Bu şiirler, ozanlar tarafından kopuz eşliğinde söylenirdi. Halk edebiyatındaki koşmaya benzer. Uyak düzeni aaab, cccb, dddb şeklindedir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

A) sav

B) destan

C) sagu

D) koşuk

E) türkü

 

10. Âlem-i vahdette ey sâkî bizi bezm-i Elest

Etti ikrâr-ı safa mey-hânesinde şöyle mest

Nice câm-ı Cem nice mir'at-ı İskender dilâ

Dest-i mihnetten cefâ taşıyla bulmuştur şikest

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A) Zengin uyak kullanılmıştır.

B) Rubai şiir biçimiyle yazılmıştır.

C) Kafiye düzeni aaxa şeklindedir.

D) Arapça ve Farsça tamlamalar vardır.

E)  Halk şiiri nazım biçimidir.

Cevaplar: 1-E  2-B  3-D  4-D  5-D  6-B  7-D  8-E  9-D  10-E

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk tarihi roman Namık Kemal'in "Cezmi" adlı eseridir.
Pazar, 01/20/2019 04:46
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.