LYS Edebiyat Tarama Testi - 1

1. Aşağıdaki nazım türlerinden hangileri tümüyle Divan edebiyatına aittir?

A) Mesnevi - tuyuğ - mani

B) Sathiye - gazel - kaside

C) Murabba - rubai - varsağı

D) Şarkı - rubai - kaside

E) Gazel - kaside - semai

 

2. Dağlar başın kar aldı

Gül etrafın hâr aldı

Ecele borçlu kaldım

Bir canım var yâr adlı

Yukarıdaki dörtlük konusu, uyak şeması ve söy­leyiş özelliği bakımından aşağıdaki nazım türle­rinden hangisini örneklendirir?

A) Rubai

B) Türkü

C) Destan

D) Varsağı

E) Mani

 

3. Aşağıdakilerin hangisi Divan edebiyatında dört­lük birimiyle yazılan bir nazım şekli değildir?

A) Rubai

B) Tuyuğ

C) Kıta

D) Şarkı

E) Murabba

 

4. I. Yusuf Has  Hacip tarafından Tabgaç  Buğra Han'a sunulmuştur. Düşünce yanı ağır basan öğretici bir eserdir.

II.  Gerçeklerin eşiği anlamına gelip Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.

III.  Farsça ile Türkçeyi dil özellikleri bakımından karşılaştırarak Türkçenin kelime hazinesinin zenginliğini savunduğu eserdir.

IV.  Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinin toplandığı mecmuadır.

Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki eserlerin hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

A) Divan-ı Hikmet

B) Divan-ı Lügat'it Türk

C) Kutadgu Bilig

D) Atabet'ül Hakayık

E) Muhakemet-ül Lügateyn

 

5. Tokat'la Niksar arasında

Bir küçük ev görünür uzaktan

Kütükten duvarlı, önünde çeşme akar

Yeşermiş gibi topraktan

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Redif

B) Uyak

C) Ölçü

D) Devrik cümle

E) Geniş zaman kipi

 

6. İnsanların ve toplumların yaşadıkları ve yaşayabile­cekleri olayları zamana ve kişiye bağlayarak anlatan yazılardır. Olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır. Bütün olaylar, bir ana olayın etrafında gelişir. Bu olayı destekleyen yan olaylar da vardır.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakiler­den hangisidir?

A) roman

B) masal

C) hikâye

D) destan

E) tiyatro

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim'in ortak özelliği­dir?

A) Hiçbir edebi topluluğa girmemiş olmaları

B) Aruz ölçüsünü kullanmış olmaları

C) Toplum için sanat, anlayışında olmaları

D) Şiirlerini sade bir dille yazmış olmaları

E) Nazmın yanında nesirleriyle de tanınmış olmala­rı

8. Divan edebiyatında sanatçıların hayatını anlatan eserlere "tezkire" adı verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki eserlerden hangisi ilk şair­ler tezkiresidir?

A) Mahbubul Kulub

B) Münşeat

C) Mecalis'ün Nefais

D) Seddi-lskender

E) Hayret'ül Ebrar

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlış­lığı vardır?

A) Türk edebiyatının ilk mesnevisi Yusuf Has Hacip'in 11. yüzyılda yazdığı Kutadgu Bilig'dir.

B) H. Rahmi Gürpınar, hiçbir edebiyat topluluğuna katılmamış, bağımsız kalmıştır.

C) Fahriye, şairlerin kendilerini ve sanatlarını öv­dükleri şiirlerdir.

D) Aristophanes, eski Yunan edebiyatında didaktik şiirin kurucusudur.

E) Sembolizm, pamasizme tepki olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır.

 

10. Aşağıda verilen "eser-yazar" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Karabibik: Nabizâde Nazım

B) Araba Sevdası: Recaizade Mahmut Ekrem

C) Aşk-ı Memnu: Halit Ziya Uşaklıgil

D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat: Ahmet Mithat Efen­di

E) Sergüzeşt: Samipaşazade Sezai

Cevap Anahtarı: 1-D  2-E  3-C  4-B  5-C  6-A  7-B  8-C  9-D  10-D

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Divan şiirinde beyitleri arasında anlam ilişkisi olan gazellere "yek ahenk gezel" adı verilir.
Pazar, 02/17/2019 23:33
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.