Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi - 1

1. Tek romanı ve en önemli eseri "Üç İstanbul"da, II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve Mütareke yıllarının İstanbul'unu anlattı. Gerçekçi kişiler, ayrıntılı tah­liller ve bu üç dönemin yaşantısından sunduğu canlı kesitlerle dikkat çeken bu roman, televizyon dizisine dönüştürüldü ve büyük ilgi topladı.

Bu parçada sözü edilen "Üç İstanbul" adlı ro­man aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A) Tarık Buğra

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Mithat Cemal Kuntay

E) Abdülhak Şinasi Hisar

 

2.  Şiirlerinde sembolizmin etkilerini görmek müm­kündür. Sembolizmin yansıdığı anlatım zaman zaman romanlarında da görülür. Ne var ki şiirle­riyle romanları içerik yönünden ayrılır. Metafizik eğilimleriyle estetik endişelerini şiire ayırdığı hal­de, sosyal temalar için düzyazıyı seçmiştir. Ro­manları, Türkiye sorunlarına kendine özgü yo­rumlar getirir. Medeniyet değiştirme girişimlerinin insanımızı sürüklediği çıkmazları araştırırken yap­tığı çözümlemeler, dikkate değerdir. "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" toplumumuzun bu değişme süreci içindeki durumunu, bireyden yola çıkarak topluma varan teknikle anlatan bir romanıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Peyami Safa

D) Memduh Şevket Esendal

E) Ahmet Kutsi Tecer

 

3. Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarındandır. Çe­şitli okullarda coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yapan şair, ilk şiirlerini aruzla yazar. Daha sonra Millî edebiyat akımının etkisiyle heceye geçer. 1928 yılında" Hazan Rüzgârları", 1930 yılında ise "Gayya" adlı şiir kitabı yayımlanır. Güçlü roman­tizmini düşünce gücüyle birleştirerek toplumsal konuları ele alır. Eserlerinde, kadının çalışmasının önemini, ekonomik açıdan ve insan yaşamına olumlu etkileri açısından sık sık vurgular. Yaşa­mındaki çok yönlülük, edebiyat alanında da gö­rülür. Şiirlerinin yanı sıra lirik bir anlatım kullandı­ğı öyküleri ve romanları vardır. "Tevekkülün Ce­zası" adlı öykü kitabı ve "Renksiz Istırap" isimli romanı vardır.

Bu parçada sözü edilen şair-yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şükufe Nihal Başar

B) Fevziye Abdullah Tansel

C) Ercüment Ekrem Talu

D) Vasfi Mahir Kocatürk

E) Halide Edip Adıvar

 

4. Kendi kendini yetiştirmeyi başarmış bir sanatçı­mızda. Farsçayı kendi çabasıyla öğrenir. İzmir ve İstanbul'da çeşitli mevlevihanelere gider. Döne­minin ünlü sanatçı ve müzisyenleriyle tanışma­sında Mehmet Akif önemli rol oynar. Bir süre Mı­sır'da yaşar. İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla İstanbul'a döner. Şiir yazmanın yanı sıra, şiiri çok güzel okur. İlginç yaşantısını, toplumsal kural ve baskıla­ra boyun eğmeden her dönemde sürdürür. Türk edebiyatında yergi türünün önemli temsilcilerin-dendir. Baskıyı, yobazlığı, din-mezhep ayrımcılığı­nı, insanlar arasındaki eşitsizliği, çıkarcı politikacıla­rı, çağdaşlaşma adına girişilen yararsız, özentili davranışları şiirlerinde eleştirmiştir. Yaşamın acıları­nı, toplumdaki bozuklukları, haksızlıkları konu edin­diği hicviyeleri önemlidir. "Hiç, Azab-ı Mukaddes" adlı yapıtları vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Ali Ekrem Bolayır

B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Mithat Cemal Kuntay

D) Ercüment Ekrem Talu

E)  Neyzen Tevfik

 

5. İlk şiirleri Servet-i Fünun ve Hıyaban dergilerinde yayımlandı. Daha sonra Millî edebiyat akımının etkisiyle şiirler yazdı. Hece ölçüsüyle yazdığı bu şiirleri de çeşitli dergilerde yayımlandı. Ayrıca farklı gazetelerde fıkra yazarlığı yaptı, gülmece öyküsü, monografi yazdı, ansiklopedi ve sözlük çalışmalarında bulundu. "Çocuklar için şiir" akı­mının öncülüğünü yapan şairin "Çocuk Şiirleri, Çanakkale İzleri" adında şiir kitaplarını yazdı. Gülmece öykülerini "Şen Yazılar" adı altında top­ladı. Ayrıca "Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi" çalışması da yine ona aittir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Celal Sahir Erozan

B) Fazıl Hüsnü Dağlarca

C) Şükûfe Nihal Başar

D) Ali Ulvi Elöve

E)  İbrahim Alaeddin Gövsa

6. "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı yapıtın türü ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roman - Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Deneme - Nurullah Ataç

C) Anı - Halide Edip Adıvar

D) Tiyatro - Necip Fazıl Kısakürek

E) Hikâye - Abdülhak Şinasi Hisar

 

7.  Çehov gibi, öyküye hayatın rastgele seçilmiş bir anından söz ederek başlar, çok canlı insan tiple­rini anlatır. Bu tipler, eski edebiyatın yüceltilmiş kahramanları değildir. Öykü boyunca bilgiçlik taslamaz, kendisini işin içine sokup bilgece açık­lamalarda bulunmaz. Şimdiki zamanda karşılıklı konuşmalarla ilerleyen öyküleri, okuyucuyu daha etkin kılmaya yöneliktir. Geleceğe olan inancıyla, toplumsal sorunlardan, kötü insan tiplerinden bahsederken bile ufukta gördüğü ideal bir insanı da sokar işin içine.

Bu parçada sözü edilen öykücü aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Memduh Şevket

B) Refik Halit

C) Ahmet Hamdi

D) Kemal Tahir

E) Ömer Seyfettin

 

8. --, birbirini izleyen öyküleriyle yepyeni bir ses, bir insan sıcaklığı getiriyordu yazın yaşamımıza. -- öykücülüğünün başı sonu belli, alışılagelmiş olaylar çerçevesini zorlayan, olay örgüsüne bü­tün bütün yan çizen öykülerdi bunlar. -- öykü tekniği doğrultusunda, duygunun duyarlılığın kanatlarında alabildiğine özgür, insan ruhunun kendi ruhuna yasayan enginlerinde gezinen, ge­zindikçe özgürleşen rahat, sıcak bir anlatımla çıktı karşımıza o. "Sarnıç, Son Kuşlar, Havuz Ba­şı" gibi eserlerinde hep bu sıcak anlatım vardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşğıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Ömer Seyfettin - Maupassant - Çehov'un

B) Refik Halit Karay - Balzac - Dostoyevski'nin

C) Peyami Safa - Victor Hugo - Maupassant'nın

D) Memduh Şevket Esendal - Tolstoy - Stendhal'ın

E) Sait Faik Abasıyanık - Maupassant - Çehov'un

 

9. Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız Efe - Ömer Seyfettin

B) Mahalle Kahvesi - Sait Faik Abasıyanık

C) Huzur - Peyami Safa

D) Ömrümde Sükût - Cahit Sıtkı Tarancı

E) Eğil Dağlar - Yahya Kemal Beyatlı

 

10. Cumhuriyet Dönemi'nin önemli şairlerindendir. Hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirleri çeşitli dergiler­de basılmıştır. Hece ölçüsünde yeni olanaklar arayan şair, şiirlerinde daha çok, lirik bir söyleyiş­le kendi duygularını aktarmıştır. Zaman zaman ül­ke sorunlarına da yer vermiştir. Daha sonra tiyat­ro oyunu da yazmıştır. "Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu" bu oyunlarındandır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Kutsi Tecer

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Ziya Osman Saba

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

Cevap Anahtarı: 1-D  2-A  3-A  4-E  5-E  6-A  7-A   8-E   9-C   10-A

Bu testi çözmek için tıklayınız...

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk Türkçe sözlük Kaşgarlı Mahmut'un "Divanü Lügati't-Türk" adlı eseridir.
Pazartesi, 02/18/2019 00:20
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.