Metinlerin Sınıflandırılması Konu Testi - 1

1. Şair Evlenmesi, Şinasi tarafından yazılan bir perdelik komedidir. 1860 yılında Tercüman-ı Ahval'de sertifika şeklinde yayınlanmış ve aynı yıl kitap halinde basıl­mıştır. Konu olarak görücü usulü evlenme âdetini iş­lemiştir. Olay basittir; fakat kuruluş sağlamdır. Vaka­nın başlıca iki karakter tarafından yürütülmesi, deği­şik halk tabakalarından yerli karakterlerin bulunması orta oyununa ait özellikleri içerirken belli bir edebî metin halinde olması, vakanın gelişme tarzı bakımın­dan batılı tarzda bir eserdir.

Yukarıda özeti verilen Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseri hangi tür metindir?

A) Göstermeye dayalı edebî metin

B) Gazete etrafında gelişen edebî metin

C) Olay çevresinde gelişen edebî metin

D) Anlatmaya dayalı edebî metin

E) Coşku ve heyecana dayalı edebî metin

 

2. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebî metin türüdür?

A) Karagöz

B) Masal

C) Meddah

D) Köy seyirlik oyunları

E) Trajedi

 

3. Aşağıdaki metinler sanatsal ve öğretici metinler olarak sınıflandırılırsa hangisi dışta kalır?

A) Deneme

B) Hikâye

C) Mektup

D) Dram

E) Anı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türünde yazılmış bir eserdir?

A) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

B) Çalıkuşu

C) Yaban

D) Başını Vermeyen Şehit

E) Müntehabat-ı Eş'ar

 

5. Bilimsel açıdan gelişmiş olan milletlerin ekonomik ve kültürel açıdan da geliştikleri, siyasi zeminde söz sa­hibi oldukları bilinen bir gerçektir. Bilimsel buluşlar­dan yararlanabilen ülkeler, vatandaşlarının gelir sevi­yelerini yükseltmekte ve onlar için daha modern bir hayat imkânı sağlamaktadırlar. Bu gerçekler dolayı­sıyla çağımız genellikle bilim çağı diye nitelendirilir. Bilimsel bakımdan gelişmek, bilimle ilgili kurumsal or­tamın niteliğinden çok bilim dili olarak gelişmiş bir di­le sahip olmaya bağlıdır. Bir milletin dili, her türlü fikir ve düşünceleri bütün ayrıntılarıyla ifade edebilecek bir zenginlikte değilse, o milletin bilimde ilerlemesi mümkün değildir. Gelişmiş ve zengin bir dil, her bilim dalının eğitim ve öğretiminde de büyük kolaylıklar sağlar.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilimsel, ekonomik ve kültürel alanda gelişen ül­kelerin siyasi alanda da söz sahibi oldukları

B) Bilimsel alanda gelişen ülkelerin halkları modern bir hayat yaşadıkları

C) Bir ülkenin bilimsel alanda gelişmesi için dilinin de bilim dili olarak gelişmesinin gerektiği

D) Her milletin dili, her türlü fikir ve düşünceleri ifa­de edebilecek seviyede olduğu

E) Gelişmiş ve zengin bir dilin eğitimde kolaylıklar sağlayacağı

 

6. Uluslararası bilim dili tezi hakkında Oktay Sinanoğlu şunları söyler: "Avrupa, Orta Çağ'da 'uluslararası' bir Latince ile bilim dili yapmaya çabalamış, fakat ancak Rönesans'ta ulusal dilleriyle çalışmaya başladıktan sonra bilimde yaratıcılığa geçebilmiştir. Ondan önce İslam dünyasının bilim eserlerinin Latinceye çevirisi ve ezberlenmesi ile yetinmek zorunda kalmıştır." Bir dilin zengin bir kültür ve bilim dili hâline gelmesi için işlenmesi gerekir. Türkçe aydınlarımız tarafından za­man zaman ihmal edilmiş olmasına rağmen, mevcut dünya dillerinin hiçbirinden geride kalan bir dil değil­dir. Esasen yapısı ve sistemi itibariyle bilim dili, "bilgi­sayar dili" olmaya en uygun dillerden biridir.

Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisinden söz etmemiştir?

A) Uluslar, ulusal dilleri ile çalışmaya başladığında bilimsel alanlarda gelişme gösterdiği

B) İslâm dünyasındaki bilimsel eserlerin Latinceye çevrildiği

C) Bir dilin zenginleşebilmesi için o dilin işlenmesi gerektiği

D) Dili işleyerek zenginleştiren kişilerin sanatçılar ol­duğu

E) Türkçenin yapısı ve sistemi bakımından bilgisa­yar dili olmaya uygun bir dil olduğu

 

7. Eğitim, büyük ölçüde, dil aracılığı ile bilgi, tecrübe ve değerler aktarma süreci olduğuna göre, iletişim aracı olan dilin bu süreci kolaylaştırması ya da zorlaştırma­sı mümkündür. Öğrencinin ilk kez karşılaştığı bir te­rim, eğer onun zihninde yakın anlamları uyandırabiliyor, ana dilindeki bilgi ve sezgileri ile ilişki kurma ola­nakları veriyorsa öğrenme işlemi kolaylaşacaktır.

Bu parçada dilin hangi özelliği üzerinde durul­muştur?

A) Eğitimin büyük ölçüde dil ile yapıldığı

B) Dilin bir iletişim aracı olduğu

C) Dilin eğitimi kolaylaştırabileceği gibi zorlaştırabileceği

D) İlk kez karşılaşılan terimle ana dildeki kavramlar­la ilişki kurulabiliyorsa öğrenmenin kolaylaşacağı

E) Ana dille öğrenmenin daha kolay olduğu

 

8. İçinde anlaşılmayan bir kelime bulunan cümleleri bile öğrenciler algılayamadıkları için ezberleme yoluna gitmekte; o cümledeki fikir veya düşünceyi kendi cümleleri ile ifade edememektedirler. Bir tek kelime­nin bile anlaşılmaması, cümlenin bütünüyle anlaşıl-mamasına yol açmaktadır. Sonuçta düşünmeyen, kavramayan, anlamayan; anlamadıkları için de anla­tamayan, konu hakkında kendilerine ait düşünce ve görüşleri oluşmayan, yorum ve değerlendirme yapa­mayan, üreticilikleri ve yaratıcılıkları bulunmayan; sa­dece ve sadece ezberleme yoluna başvuran öğrenci­ler ortaya çıkar. Anlaşılmayan bir kelime yüzünden cümleyi kavramayan, ezberciliğe yönelen öğrencinin, tamamen yabancı dille yapılan bir eğitim ve öğretim sonunda yaratıcı ve üretici olması, bilime katkı sağla­ması ne kadar beklenebilir?

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okudukları metinde anlamını bilmedikleri söz­cüklere rastlayan öğrencilerin ezber yaptığı

B) Metinde yer alan bir sözcüğün bile anlaşılmama­sının cümleyi anlaşılmaz kıldığı

C) Ezberleme tekniğine başvuran öğrencilerin yo­rum yapamadıkları, üretici ve yaratıcı olamadık­ları

D) Birçok öğrencinin ezber yaptığı

E) Yabancı dille yapılan eğitim ve öğretimin yaratı­cılığı ve üreticiliği engellediği

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlı­ğı vardır?

A) Anlatmaya bağlı metinler öğretici ve sanatsal metinler olarak gruplandırılır.

B) Metinler, kullanılan anlatım türleri bakımından gruplandırılır.

C) Metinler, kullanılan dilin işlevlerine göre gruplan­dırılır.

D) Dilin şiirsel işlevi tarihi eserlerde karşımıza çıkar.

E) Anlatmaya bağlı metinlerde öyküleme anlatım bi­çimi yaygın olarak kullanılır.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde öğretici metinlerle il­gili olarak bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Okuyucuya bilgi verme amacı vardır.

B) Olaylar kurmacadır.

C) Açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır.

D) Sade bir dille yazılır, üslup kaygısı yoktur.

E) Sanat kaygısı taşımaz.

Cevaplar: 1-A  2-B  3-D  4-A  5-D  6-D  7-D  8-E  9-D  10-B

Metinlerin sınıflandırılması konusuyla ilgili canlı canlı test çözmek için tıklayınız...

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Ramazanın gelişini kutlamak için yazılan kasidelere "ramazaniyye" denir.
Pazartesi, 01/21/2019 15:32
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.