Hürriyet Kasidesi

Görüp ahkâm-ı asrı, münharif sıdk u selâmetden

Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetden

 

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetden

Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez i'ânetden

 

Vücûdun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandır

Ne gam, râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetden

 

Durur ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i milletde

Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilâf-ı re'y-i ümmetden

 

Biz ol âlî-himem erbâb-ı cidd ü içtihadız kim

Cihângîrâne bir devlet çıkardık bir aşîretden

 

Ne gam, pür-âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet

Kaçar mı merd olan bir can içün meydân-ı gayretden

 

Felek, her türlü'esbâb-ı cefâsın toplasın, gelsin

Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetden

 

Ne mümkin, zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet

Çalış, idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetden

 

Ne efsunkâr imişsin âh, ey dîdâr-ı hürriyet

Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretden

 

Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâilün

Namık Kemal

Dosya Sahibi:
İndirilme: 1530
Beğenilme: Average vote 0 stars (0 Oylar)
Sizin Oyunuz:

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk resmi gazete 1831 'de çıkarılmaya başlanan “Takvim-i Vekayi”dir.
Cuma, 06/22/2018 16:57
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.