Divan Şiiri Konu Testi - 3

1.   Bir bağrı yanık âşık-ı minnet-zededir, gel

Ağlatma Nahifî kulunu cevr ile şahım

Bir gazelden alınan yukarıdaki beyit ile ilgili aşğıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Gazelin matla beytidir.

B) İki dize birbiriyle kafiyelidir.

C) Gazelin makta beytine örnektir.

D) Farsça tamlamalar kullanılmamıştır.

E) Musammat gazel özelliği taşır.

 

2.   Divan edebiyatı sanatçılarının nesir tarzındaki yazılarının toplandığı eserlere ne ad verilir?

A) Hamse                                      B) Cönk

C) Tezkire                                     D) Münşeat

E) Divan 

 

 

3.   Farklı dönemlerde yaşayan bu iki divan şairimiz uğradıkları haksızlıkları birer eser yazarak dile getir­mişleridir. ---, uğradığı haksızlığı mizahi bir mesnevi olan ---, ile anlatırken; --- uğradığı haksızlığı döne­min büyüklerine duyurmak için --- adlı ünlü mektu­bunu yazmıştır.

Bu parçaya sırasıyla aşağıdakilerin hangileri gel­melidir?

A) Süleyman Çelebi - Vesiletü'n-Necat; Âşık Paşa - Garipname

B) Yunus Emre - Risaletü'n-Nushiyye; Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk

C) Gülşehri - Mantıku't-Tayr; Ahmedi - Cemşid ü Hurşid

D) Şeyyad Hamza - Yusuf u Züleyha; Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig

E) Şeyhi - Harname; Fuzûlî - Şikâyetname

 

4.   Nedim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden han­gisi yanlıştır?

A) Mahallileşme akımının önemli temsilcisidir

B) Dili, 18. yüzyıl divan şairlerine göre sadedir.

C) Halk ve divan edebiyatını birbirine yaklaştırmıştır.

D) Şiirlerinde genellikle Allah aşkı ve peygamber sevgisini işlemiştir.

E) Şarkı, nazım şeklini Türk edebiyatına kazandır­mıştır.

 

5.   Yâ Rab bize bir er bulunup himmet ider mi

Yoksa günimüz böyle felâketle geçer mi

                                                               Bağdatlı Ruhî

Bu beyitteki en belirgin edebî sanatlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekrir - teşbih

B) Nida - istifham

C) Mübalağa - tezat

D) Tenasüp - istiare

E) Tezat - Hüsn-i Talil

 

6.   Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

A) Müseddes - muhammes - murabba - şarkı

B) Gazel - mesnevi - rubai - koşma

C) Nefes - kıt'a - kaside - terkib-i bent

D) Müstezad - ilahi -tuyuğ - terci-i bent

E) Müsabba - semai - terbi - taştir

 

7.   Aşağıdakilerden hangisi şark nazım şeklinin özelliklerinden değildir?

A) Arap ve Fars edebiyatından bizim edebiyatımıza geçmiştir.

B) Özellikle 18.yüzyıldan sonra yaygınlaşmıştır.

C) Bestelenmek amacıyla yazılır.

D) Genellikle üç veya beş dörtlükten oluşur.

E) Nazım birimi dörtlüktür.

 

8.   Aşağıdakilerin hangisinde divan şiirinin nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

A) Şarkı - türkü - kaside - mesnevi

B) Kıt'a - rubai - muhammes - gazel

C) Kaside - serbest müstezat - murabba - şarkı

D) Terkib-i bent - terci-i bent - koşma - mesnevi

E) Semai - tuyuğ - müstezat - sone

 

9.   Her beyti kendi arasında kafiyeli olan divan şiiri na­zım şekillerindendir. Uzun manzum eserlerin çoğu kafiye rahatlığı nedeniyle bu nazım şekliyle yazıl­mıştır. Türk edebiyatında ilk örneği Kutadgu Bilig'de görülen------nazım şeklinin kafiyelenişi aa, bb, cc, ------şeklindedir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşıdakilerden han­gisi getirilmelidir?

A) müstezat                  B) mesnevi             C) kaside

D) destan                      E) muhammes

 

10.  Bir sözüm var sana, ey nah-i gül-i handanım:

Almak ister seni âguşuma bir şeb canım

Kalmadı zerre kadar sabr edecek dermanım

Ne yapayım ay efendim, a benim sultânım

Enderunlu Vasıf

Bu şiir aşağıdaki divan edebiyatı nazım şekille­rinden hangisine örnektir?

A) Muhammes               B) Şarkı                C) Mesnevi

D) Müstezat                  E) Gazel

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden değildir?

A) Nazire                      B) Fahriye              C) Nesib

D) Methiye                    E)Tegazzül

 

12.  Birim değeri beş, birim sayısı genellikle dört ile sekiz arasında değişen musammatlardandır. Kafiye düzeni genellikle aaaaa, bbbba cccca,... şeklindedir. Şairler mahlaslarını son bentte söylerler. Her konuda yazıl­dığı gibi daha çok felsefi bir fikir, bir düşünce, övgü, aşk, sevgiliyle özlem en çok tercih edilen konulardır. Şeyh Galip, İbrahim Hakkı, Hoca Neş'et, Fuzuli, En-derunlu Vasıf, Şeref Hanım, Muhibbi bu nazım şeklini en çok kullanan şairlerdendir.

Bu parçada özellikleri verilen nazım şekli aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Müseddes                                B) Müselles

C) Muhammes                               D) Müstezat

E) Murabba

 

13.  Kaside nazım şekli ile ilgili verilen aşağıdaki bil­gilerden hangisi yanlıştır?

A) Birim değeri beyit (ikilik)tir.

B) Birim sayısı genellikle 31 ile 99 arasında değişir.

C) Tam bir kasidede tevhit, münacat, naat gibi bö­lümler vardır

D) İlk beytine matla, son beytine makta denir.

E) Kafiyelenişi gazelde olduğu gibi aa, ba, ca, ... şeklindedir.

 

14.  Aşağıdakilerin hangisinde birim değeri beyit olan divan şiiri nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

A) Taştir - Terkib-i bent - gazel - şarkı

B) Kaside - gazel -mesnevi - kıt'a

C) Tahmis - tuyuğ - murabba - müseddes

D) Müstezat - rubai - terci-i bent - tardiye

E) Terbi - müselles - tesdis - gazel -

 

15.  Musammat, en az üç mısralı bentlerden oluşan na­zım biçimlerine verilen genel addır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi musammat değildir?

A) Terkib-i bent                         B) Murabba

C) Muhammes                               D) Şarkı

E) Kıt'a

16.  Gerçi bazen gönül avarelenir akıl uyuşur

Hepsinin bekçisidir, bizdeki vicdan uyumaz

Şeyh Galip'e ait bu beyitle ilgili aşağıdaki yargı­lardan hangisi yanlıştır?

A) Gazelin matla beyti değildir

B) Arapça ve Farsça tamlamalar kullanılmıştır.

C) Beyitte mahlas kullanılmamıştır.

D) Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.

E) Gazelin son beyti değildir.

 

17.  Üç ya da daha fazla mısralı bentlerden oluşan şiirle­re musammat denir Bentlerdeki dizelerin sayısına göre çeşitli isimler alır.

Aşağıdakilerin hangisinde dize sayısı beş olan musammatlar bir arada verilmiştir?

A) Rubai - tuyuğ - gazel - muhammes

B) Müsebba - tahmis - terkib-i bent

C) Müseddes - tesdis - terbi - kaside

D) Muhammes - tardiye - tahmis- taştir

E) Murabba - şarkı - müsemmen - mesnevi

 

18.  Her ikisi de Türklerin geliştirdiği divan edebiyatı na­zım şekilleridir. ---, maninin etkisiyle oluşmuş, kafiye düzeni aaxa şeklindedir.--- ise koşma ve türkünün etkisiyle bestelenmek amacıyla yazılan ve dörtlükler­den oluşan nazım şeklidir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Rubai - Semai

B) Tuyuğ - Murabba

C) Kıt'a-Şarkı

D) Muhammes - Müseddes

E) Tuyuğ - Şarkı

 

19.  Aşağıdakilerin hangisinde birim değeri dörtlük olan divan şiiri nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

A) Şarkı - murabba - tuyuğ - rubai

B) Mesnevi - kıt'a- muhammes - terbi

C) Terkib-i bent - müsebba - müstezat - gazel

D) Kaside - taştir - rubai - muaşşer

E) Müsemmen - müselles - mütessa - terci-i bent

 

20.  Birim değeri dörtlük, birim sayısı 3-7 arasında de­ğişen divan şiiri nazım şekillerinden biridir. Kafiye düzeni genellikle aaaa, bbba, ccca, ... şeklindedir. Bentlerin son mısraları aynen tekrar edildiği gibi yal­nızca kafiye ve redifle de bağlananlar da vardır. Her konuda yazılabilir. Ancak dini ve didaktik konular ile övgü, yergi, manzum mektup, mersiye vs. türlerde murabba nazım şekli daha çok kullanılmıştır. Bu yüzden divan şirinde çok kullanılan musammatlardan biri olmuştur. Nev'i, Muhibbi, Hayreti, Taşlıcalı Yahya Bey, Fuzuli bu nazım şeklini çokça kullanan şairlerden bazılarıdır.

Bu parçada özellikleri verilen divan şiiri nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Murabba                                     B) Tuyuğ

C) Rubai                                        D) Muhammes

E) Kıt'a

 

21.  Aşağıdakilerden hangisi bentlerinde bulunan dize sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Murabba                                  B) Muhammes

C) Şarkı                                         D) Terbi

E) Rubai

Cevap Anahtarı:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

C

D

E

D

B

A

A

B

B

B

A

C

C

B

A

B

D

E

A

A

B

 

 

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçisi “Fuat Köprülü”dür.
Pazartesi, 12/10/2018 10:13
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.