Divan Şiiri Konu Testi - 2

1.   Divan şiirinde, özellikle gazellerde beyitlerin yeri de­ğiştirildiğinde şiirin gidişinde anlam açısından bir aksamanın olmadığı görülür.

Bu açıklama divan şiirinin hangi özelliğiyle ilgilidir?

A) Söz sanatlarına ağırlık verilmesi

B) İşlenen konunun daha çok, soyut olması

C) Konu bütünlüğüne değil parça bütünlüne önem verilmesi

D) Konuşma dilinden uzak ağır ve anlaşılması zor bir dilin kullanılması

E) Duygu ve düşüncelerin ortak sembollerle (maz­mun) verilmesi

 

2.   Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının belir­leyici özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirde konu bütünlüğünün değil, parça güzelliği­nin benimsenmesi

B) Arapça, Farsça ve Türkçenin karşımı bir dilin kul­lanılması

C) Duygu ve düşüncelerin gerçekçi ve somut bir an­latımla dile getirilmesi

D) Dış ahengi oluşturmak için ölçü olarak "aruz"un kullanılması

E) Kalıplaşmış, genellikle soyut ve hayali bir güzel­lik anlayışının hâkim olması

 

 

 

3.   Aşağıdakilerden hangisi Bağdatlı Ruhî için söyle­nemez?

A) Yazdığı terkib-i bentleriyle ün salmıştır.

B) Toplumsal konulara yer vermiştir.

C) Şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır.

D) Hikemi tarz denen öğretici şiirin önemli temsilcisi­dir.

E) 16. yüzyılda yaşamış, özellikle Fuzuli'nin etkisin­de kalmıştır.

 

4.   Aşağıdaki eserlerden hangisi Fuzuli'ye ait değildir?

A) Sakiname

B) Sıhhat ü Maraz

C) Şikâyetname

D) Leyla ile Mecnun

E) Hüsn ü Aşk

 

5.   Bir görüntü, bir yaşantı, olay veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde simgelerle canlandırıp dile getirilmesine alegorik denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi alegorik mes­nevilerden biri değildir?

A) Leyla ile Mecnun

B) Kutadgu Bilig

C) Harname

D) Hüsn ü Aşk

E) Mantıku't-Tayr

 

 

6.   Aşağıdaki eserlerden hangisi Fuzuli'nin eserle­rinden biridir?

A) Mecalisü'n-Nefais                  B) Hayriyye

C) Şikâyetname                            D) Gülistan

E) Hayrabad

 

7.   Aşağıdakilerden hangisi divan ve halk edebiyatı­nın ortak özelliklerinden biridir?

A) Nazım biriminin beyit olması

B) Nazım biçimlerinin aynı olması

C) Süslü, sanatlı bir anlatımın tercih edilmesi

D) Nesre göre şiir türünün daha çok tercih edilmesi

E) Arapça ve Farsça tanımların çok sık kullanılması

 

8.   Klasik Türk edebiyatında 'ilk' özelliği taşıyan aşğıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk hamse yazarı, Kâtip Çelebi'dir.

B) İlk bibliyografya, Kâtip Çelebi'nin Keşfü'z-Zünûn adlı eserdir.

C) İlk seyahatname Şeydi Ali Reis'in Miratü'l Mema-lik adlı eseridir.

D) Şarkı nazım şeklini ilk kullanan divan şairi Nedim'dir.

E) Türk edebiyatındaki ilk tezkire olan Mecalisü'n-Nefais'i Ali Şîr Nevai yazmıştır.

 

9.   Kıl tefâhur kim senün hem var men tek âşıkun

Leylî'nin Mecnûn'u Şîrîn'ün eğer Ferhâd'ı var

Bu dizelerde en belirgin edebî sanat aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Tezat                                                        B) Tenasüp

C) Telmih                                                      D) Tecahül-i Arif

E) Hüsn-i Talil

 

10.  I.  Şiirlerinde Azeri Türkçesini kullanmıştır.

II. Aşk acısından şikayetçi olmamış, hatta bundan mutluluk duymuştur.

III. Divan şiirinin 16. yüzyıldaki en lirik şairlerindendir.

IV. Şarkı nazım şeklini ilk defa o kullanmıştır.

V. Şiirlerinde tasavvufî aşkı işlemiştir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi Fuzuli'nin özellikleri arasında yer almaz?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V

 

11.  Şeyh Galip'le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır?

A) Şiirlerinde zaman zaman bağlı olduğu Mevlevili­ğin izleri görülür

B) Şiirlerinde bir çeşit sembolizm olan Sebk-i Hindî akımın etkisi vardır

C) Hüsn ü Aşk adlı tasavvuf konulu mesnevisi ale­gorik bir eserdir.

D) Heceyle yazılmış bir türküsü ve şiirlerini topladığı Divan'ı vardır.

E) Duygu ve hayalden çok düşünceye önem ver­miş, 'hikemi tarz'ın öncüsü olmuştur.

 

12.  Demadem cevrlerdir çektiğim bi-rahm bütlerden

Bu kâfirler esir-i bir müselman olmasın yarab

Bu beyitte geçen altı çizili sözlerin bir arada kul­lanılması aşağıdaki edebî sanatlardan hangisine örnek gösterilebilir?

A) Tenasüp                    B) Tevriye                C) Telmih

D) İstiare                      E) Leff ü Neşr

 

13.  Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının şekil özelliklerinden biri değildir?

A) Daha çok göz kafiyesi hedeflenmiştir.

B) Nazım birimi olarak çoğunlukla beyit kullanılmıştır.

C) Gazel, kaside, mesnevi nazım şekillerinden ba­zılarıdır.

D) Dili; Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı olan Osmanlıcadır.

E) Serbest müstezat, terza-rima gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.

 

14.  Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım türlerinden biri değildir?

A) Methiye                                    B) Hicviye

C) Güzelleme                                D) Mersiye

E) Tehzil

 

15.  Yeryüzünde ben ürettim veremi

Lokman Hekim bulamadı çaremi

Aslı için kül eyledim Kerem'i

İbrahim'in atıldığı kor benim.

Bu şiirdeki en belirgin edebi sanat hangisidir?

A) Mecaz-ı mürsel

B) Hüsn-italil

C) Telmih

D) Tezat

E) Tecahül-i arif

Cevap Anahtarı:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C

C

D

E

A

C

D

A

C

D

E

A

E

C

C

 

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Fabl çevirisi yapan ilk sanatçı “Şinasi”dir.
Pazartesi, 11/19/2018 00:23
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.