Divan Şiiri Konu Testi - 1

1.   Aynı tema etrafında toplanan kasideler, çeşitli isim­lerle anılır ve divan şiiri nazım türlerini oluşturur. Buna göre, --- 

Yukarıda verilen bilgiye göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Allah'ın varlığını ve birliğini anlatan kasidelere tevhid denir.

B) Hz. Muhammedi övmek için yazılanlara naat adı verilir.

C) Padişah, vezir gibi devlet büyüklerini övmek için yazılan kasidelere methiye denir.

D) padişahın tahta çıkışını kutlamak için yazılanlara hicviye adı verilir.

E) birinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren­lere mersiye denir.

 

2.   Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri kahramanlarından değildir?

A) Bamsi Beyrek                           B) Deli Dumrul

C)AyToldı                                     D) Uruz Bey

E) Boğaç Han

 

 

 

3.   Aşağıdakilerden hangisi "Dede Korkut Hikâyelerinin" bir özelliği değildir?

A) Dil sade, söyleyiş içtendir

B) Bir ön söz ve on iki hikâyeden oluşmuştur.

C) Nazım- nesir karışık olarak yazılmıştır.

D) XIV-XV. yüzyılda yazıya geçirildiği sanılmaktadır.

E) Hikâyelerde duygular nesirle, olaylar şiirle anla­tılmıştır.

 

4.   Seyyit, yüz kişiyi dört yol eyledi, yirmi beş kişi, dört yandan dün buçuğunda davlumbaz urdular, baskın yaptılar. Frenk askerleri, birbirini kırdılar. Seyyit, vakit vakit bir taraftan nağra ururdu. Erteye değin, kâfirler birbirleriyle cenk eylediler. Cenk arasında Battal, Simbat'a erişti. Bir vuruş ile yıktı. Üstüne saldırdılar. Ortadan Simbat'ı aldılar. Lakin artık durmadı, kaleye çıktı, kapıyı kapadı. Çerisi sindi, tarumar oldu. On bin erin malın aldılar, bir yere topladılar.

Yukarıdaki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mekânın ve kişilerinin belli olduğu, olaya dayalı bir metindir.

B) İslamiyet'in kabulünden sonra oluşmuş ve yazıl­mış bir metindir.

C) Metindeki parça Battal Gazi Destanı'ndan alın­mıştır.

D) Dil ve ifade bakımından epik bir anlatım söz ko­nusudur.

E) Aşk konusu etrafında oluşmuş halk hikâyelerine bir örnektir.

 

5.   Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri'nden biridir?

A) Deli Dumrul                              B) Harname

C) Kelile ve Dimne                        D) Kâbusname

E) Budalaname

 

6.   Gelmedin ahvalimi dad eyledin

Görse kâfir benim ahvalimi imana gelir

Bu beyitte divan şiirinin ortak konularından han­gisi işlenmiştir?

A) Sevgilinin aşığa ilgisiz davranması

B) Aşk acısından duyulan mutluluk

C) Sevgilinin âşığa özlem duyması

D) Âşığın ayrılıktan dolayı sararıp solması

E) Aşk acısının artması için Allah'a yalvarışı

 

7.   Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri için hangisi söylenemez?

A) Dili Oğuzcadır.

B) Savaşlar anlatılır.

C) On iki hikâyeden oluşur.

D) Kişiler olağanüstü niteliklere sahiptirler.

E) Çinlilere ait bir eserdir.

 

8.   Tepegöz Oğuzdan çıktı. Bir yüce dağa vardı. Yol kesti. Adam aldı. Büyük harami oldu. Üzerine birkaç adam gönderdiler. Ok attılar, batmadı; kılıç urdular, kesmedi; süngü ile dürttüler, ilmedi. Çoban çoluk kal­madı, hep yedi. Oğuz'dan dahi adam yemeye başla­dı. Oğuz yığılıp üzerine vardı.

Bu parçada ahenk aşağıdaki söz sanatlarından hangisiyle sağlanmıştır?

A) Seci                                          B) Kinaye

C) Mecaz                                       D) Tekrir

E) Lebdeğmez

 

9.   Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri için söylenemez?

A) Masal ve destan öğeleri taşır.

B) 18. yüzyıldaki olaylar anlatılır.

C) Dede Korkut hikâyeleri anlatan bilgedir.

D) Hikâyeler, manzum-mensur karışıktır.

E) Oğuz Türkçesiyle yazılmıştır.

 

10.   --- şiirinin en lirik şairidir, Leyla ile Mecnun mesnevi­sinde ilahi aşkı dile getiren ---, gazel ve kasideleriyle tanınmıştır. Geniş bir tasavvuf kültürüne sahip olan şair; şiirlerinde aşk acısından şikâyetçi olmamış, ter­sine ondan duyduğu mutluluğu dile getirmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı­dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Geçiş Dönemi - Ahmet Yesevi

B) Halk - Karacaoğlan

C) Divan-Bakî

D) Tasavvuf- Nâbî

E) Divan - Fuzûlî

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi Fuzûlî için söylenemez?

A) Azeri şivesiyle yazdığı divanından başka Arapça ve Farsça divanı vardır.

B) Leyla ile Mecnun mesnevisinde ilahi aşkı dile ge­tirmiştir.

C) Hazret-i Muhammed için yazdığı "Su Kasidesi" önemli naatlardan sayılır.

D) Düz yazıyla yazdığı "Şikâyetname" adlı eseri mektup tarzındadır.

E) Manzum - mensur karışık yazdığı "Tahir ile Zühre" bir aşk hikâyesidir.

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki düz yazı türlerinden biri değildir?

A) Mesnevi                                    B) Tezkire

C) Sefaretname                           D) Seyahatname

E) Rûzname

 

13.  Fuzuli ve Baki'yle ilgili aşağıdaki bilgilerden han­gisi yanlıştır?

A) Her ikisi de 16.yüzyıl divan şairidir.

B) Her ikisi de dinî ve tasavvufi konulara sıkça yer vermiştir.

C) Fuzuli'nin mesnevisi varken, Baki mesnevi yaz­mamıştır.

D) Fuzuli'de Azeri Türkçesinin, Baki'de İstanbul Türkçesinin özellikleri hâkimdir.

E) Fuzuli aşk acısını ve ıstırabını işlerken, Baki ya­şadığı hayatı, ihtişamı ve hayattan zevk alınması gerektiğini anlatır.

 

14.  Ahmet Paşa ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgi­lerden hangisi yanlıştır?

A) Fatih Sultan Mehmet döneminin ünlü şairlerin­dendir.

B) Bir ara Fatih'in gazabına uğramışsa da "kerem" redifli gazeli

C) Yazdığı "kerem" redifli gazel, onu Fatih'in gaza­bından kurtulmasına vesile olmuştur.

D) Mazmunları ustaca kullanan şairin tek eseri Türkçe yazdığı Divan'ıdır.

E) Genellikle dinî-tasavvufi içerikli manevi aşkı dile getiren şiirler yazmıştır.

 

15.  Divan şiirinin en büyük övgü ve yergi şairi olarak kabul edilir. 16. yüzyılda yaşayan şair, dönemin en iyi kaside şairi olarak tanınmıştır. Şiirlerinde sağlam bir teknik, güçlü bir ahenk ve tok bir söyleyiş vardır. Şiirlerindeki geniş hayal gücü, zengin mübalağa ve benzetmeler onun sanatının başlıca özellikleridir. Siham-ı Kaza adlı eserinde devrin ileri gelen birçok devlet adamını eleştirmiştir. IV. Murat'ın hiciv yasağına getirdiği yasa­ğa uymaması üzerine boğdurulmuştur.

Bu parçada özellikleri verilen divan şairi aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Nâbi                                    B) Bağdatlı Ruhî

C) Nedîm                                 D) Nef'i

E) Bakî

 Cevap Anahtarı:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

D

C

E

E

A

A

E

A

B

E

E

A

B

E

D

 

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Bir olay, bir kişiyle ilgili düşünçeleri sanki rüyada görmüş gibi anlatarak yazılmış eserlere "hâbname" denir. Hâbnameler nesir ya da nazım olabilir. Ziya Paşa ile Namık Kemal'in "Rüya" adlı eserleri bu türe örnektir.
Perşembe, 12/13/2018 10:21
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.