Destan Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi - 1

1.   Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada veril­miştir? 

A) İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan

B) ilyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan

C) Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname

D) İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala

E) Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odysseia

(1988 - ÖYS)

 

2.   Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte verildiği ulusa ait değildir?

A) Manas - İran

B) Ramayana - Hint

C) Nibelungen - Alman

D) Kalevala - Fin

E) Ergenekon - Türk

(1997 - ÖYS)

 

3.   Aşağıdaki dizelerin hangisi, sadece Türk destanlarını kap­samaktadır?

A) Alp Er Tunga - Oğuz - Türeyiş - Şehname

B) Şu - Türeyiş - Gılgamış - Oğuz

C) Türeyiş - Alp Er Tunga - Oğuz - Şu

D) Oğuz - Alp Er Tunga - Ramayana - Şu

E) Şehname - Oğuz - Şu - İlyada

(1988 - ÖYS)

 

4.   Aşağıdakilerden hangisi doğal destanların özelliklerinden biri değildir?

A) Ait olduğu ulusun dili ile söylenmesi

B) Ulusları derinden etkileyen bir olayın anlatılması

C) Kahramanlarının ve anlatılan olayların olağanüstü özellikle­re sahip olması

D) Halkın tanıdığı bir ozan tarafından yazılması

E) Halkın hayal dünyasında şekillenerek son hâlini alması

 

5.   Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarının özellikle­rinden biri değildir?

A) Kahramanları devlet yönetimindeki seçkin kişilerdir.

B) Türk edebiyatının ilk örnek metinleridir.

C) Halkı derinden etkileyen olayları konu edinir.

D) Ulusal değil, evrensel özellikler ağır basmaktadır.

E) Olaylarda ve kişilerde olağanüstü nitelikler vardır.

 

6.   Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk destanla­rından biri değildir?

A) Yaratılış

B) Bozkurt

C) Köroğlu

D) Ergenekon

E) Türeyiş

 

7.   ---, bir milleti derinden etkileyen savaş, doğal âfet gibi olayları anlatır. Halk arasında anlatıla anlatıla şekillendiği için halkın duygu ve hayalleri ile zenginleşir ve söyleyeni belli değildir. Uzun manzum hikâyelerdir. Olağanüstü özellikteki kişi ve olaylar vardır. --- ise bir milleti derinden etkileyen bir olaya dayanmak zorunda değildir. Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan bir olay, konu edilebilir. Yazanları bellidir. Düz yazı şeklinde yazılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi­si getirilmelidir?

A) Efsane - Koşuk

B) Destan - Roman

C) İlahi - Sagu

D) Koşuk - Hikâye

E) Destan - Masal

 

8.   I. Hayali öğelerden bütünüyle uzaktır.

II.   Edebiyatımızın ve kültürümüzün ilk kaynaklarıdır.

III.   Ulusal dilde ve ulusal nazım ölçüsüyle söylenmiştir.

IV.   Savaş, deprem, göç, kıtlık gibi bir milleti etkileyen sosyal olaylar anlatılır.

V.   Olayların ne zaman ve nerede geçtiği tam olarak bi­linmektedir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde destanla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A)  I. ve V.                         B) II. ve IV.                             C) II. ve V.

D) III. ve IV.                     E) IV. ve V.

 

9.   Destan dönemi de denen sözlü edebiyat döneminde "kam, şaman, baksı, ozan" gibi adlar verilen şairlerin top­lum içinde özel bir yeri vardı. Şairler sadece sanatçı de­ğildi. Aynı zamanda hekim, din adamı, büyücü... idi. Yuğ ve sığır adı verilen şölenleri yönetir, kopuz eşliğinde sa­gu, koşuk ve destan söylerlerdi.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmek­tedir?

A) Türklerin şiiri çok sevdiğinden

B) Şairlerin sözlü edebiyat dönemindeki konumundan

C) Din adamlarının şiirle olan ilişkisinden

D) Şairlere değişik adlar verilmesinin nedenlerinden

E) Sözlü edebiyat döneminin genel özelliklerinden

 

10. Aşağıdaki dizilerden hangisinde verilen destanların tümü İslamiyet sonrasına aittir?

A) Şu - Köroğlu - Manas - Alp Er Tunga

B) Saltukname - Danişmendname - Manas - Köroğlu

C) Ediğe - Manas - Şu - Göç - Türeyiş

D) Attilla - Göç - Yaratılış - Satuk Buğra Han

E) Manas - Satuk Buğra Han - Göç - Türeyiş

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) "Şaman, kam, baksı" adı verilen ozanlar törenlerde "sagu, koşuk ve destanları" kopuz eşliğinde söyle­mişlerdir.

B) Destan döneminde dil katışıksız bir Türkçedir.

C) Aruz vezni ile yazılmış "sagu" ve "koşuk" örnekleri vardır.

D) Türk destanlarının asıl metinleri bugüne kadar ulaşa­mamıştır.

E) Destanlarımızla ilgili bilgiler İran, Çin ve Araplara ait kaynaklarda yer almaktadır.

 

12. Göktürk devri Türk destanları aşağıdakilerden hangi­sidir?

 

A) Şu - Bozkurt

B) Ergenekon - Göç

C) Şu - Alp Er Tunga

D) Yaratılış - Göç

E) Bozkurt - Ergenekon

 

13. Aşağıdaki dizilerden hangisinde verilen destanların tümü İslamiyet öncesine aittir?

A) Türeyiş - Köroğlu - Manas - Ergenekon

B) Danişmendname - Bozkurt - Manas - Şu

C) Ergenekon - Bozkurt - Şu - Göç - Türeyiş

D) Göç - Yaratılış - Oğuz Kağan - Battal Gazi

E) Manas - Oğuz Kağan - Göç - Türeyiş

 

14. Türk destanlarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Biçim ve içerik olarak roman türünün o dönemdeki karşılığıdır.

B) Kahramanlar, toplumun her kesiminden kişilerdir.

C) Tarihî bilgilerle birebir örtüşmektedir.

D) Uzun manzum hikâyelerdir.

E) Aruz vezninin mesnevi kalıbıyla söylenmiştir.

 

15. Türklerin yaşamlarında önemli bir dönüm noktası olan İs­lamiyet, edebiyata da damgasını vurmuştur. Türk destan­larını İslam öncesi Türk destanları ve İslamiyet sonrası Türk destanları olarak ikiye ayırıyoruz. --- destanı İslami­yet öncesine; --- destanı ise İslamiyet sonrasına ait bir Türk destanıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi­si getirilmelidir?

A) Alp Er Tunga - Satuk Buğra Han

B) Manas - Köroğlu

C) Bozkurt - Ergenekon

D) Şu - Yaratılış

E) Battal Gazi - Danişmend Gazi

 Cevap Anahtarı:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

A

C

D

D

C

B

A

B

B

C

E

C

D

A

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın, Faransız yazar Fenelon'dan çevirdiği "Telemak" adlı eserdir.
Perşembe, 12/13/2018 09:55
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.