Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Herkesin kendini ifade ediş şekli farklıdır. İfade ediş; resim, müzik, heykel, sinema, tiyatro, şiir şeklinde olabilir. Önemli olan, sanatçının bir şekilde dış dünyayla iletişim kurma­sıdır. Bu iletişimde kullanılan malzemeye göre sanat alanları or­taya çıkar. Sesle, sözle, çizgi ve renkle, taşla, ahşapla ve ben­zeri malzemelerle sanatçı kendini ifade eder. Güzel sanatlar sa­natçının kullandığı malzemeye göre sınıflandırılabilir.

 

Güzel sanatları, geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki biçimde sınıflamak, bize bazı kolaylıklar getirebilir.

 

Geleneksel Sınıflandırma:

Bu sınıflandırmada sanat eserlerinin seslendiği duyu organları belirleyici unsurdur. Buna göre:

 

Görsel Sanatlar: Bu gruptaki sanatlara "plastik sanatlar" da denilir. Resim, heykel, mimari vb.

 

İşitsel Sanatlar: Kulağa hitap eden bu sanat türleri "fone­tik sanatlar" adını alır. Müzik, edebiyat vb.

 

Karma Sanatlar: Hem görsel hem işitsel olan sanatlardır. Bunlara "ritmik sanatlar" da denir. Tiyatro, sinema, opera, operet vb.

 

Geleneksel sınıflama, güzel sanatları, hitap ettiği duyu organla­rına göre sınıflar.

 

Söz gelimi görsel sanatlar (plastik sanatlar), göze ve görme­ye dayanan sanatları; resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta toplar.

 

Fonetik sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik sanatlar ise, hem görme hem de hareketle ilgili olan sinema, opera gi­bi sanatları kapsamaktadır. Ancak, bu sınıflandırmanın ister is­temez dışında kalabilen bazı türler de olabilmektedir. Karikatür veya seramik gibi. Bu nedenle, daha çağdaş bir sınıflandırmaya gerek duyulmuş­tur. Bu sınıflamada söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekniği göz önünde bulundurulmaktadır.

 

Çağdaş Sınıflandırma:

 

Bu yöntemde söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekni­ği göz önünde bulundurulmaktadır.

 

Yüzey Sanatları: Tüm iki boyutlu sanat çalışmaları, yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır. Resim ve türleri (yağlı boya, sulu boya, baskı sanatları vb.), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, süsleme vb.

 

Hacim Sanatları: Üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Söz geli­mi heykel, seramik, anıtlar vb.

 

Mekân Sanatları: İç ya da dış mekânı kapsayan ya da dü­zenleyen sanat dallarıdır. Mimarî ve çevre düzenlemesi gi­bi mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmaları bu gruba girer.

 

Dil Sanatları: Edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlar­dır. Roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni ve film se­naryosu vb.

 

Ses Sanatları: Müzik ve müziğin bütün türlerini kapsayan sanatlardır. Halk müzikleri, klâsik müzikler vb.

 

Eylem Sanatları: İnsan bedeniyle anlatım gücü kazanan sanatlardır. Bale, dans türleri, halk dansları, pandomim vb.

 

Dramatik Sanatlar: İnsanın bir eylemle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır. Tiyatro, opera, müzi­kal oyun, kukla gibi sahne sanatlarıyla sinema, gölge oyu­nu gibi türler bu grupta toplanabilir.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Murabba, muhammes gibi bentlerle kurulan manzumelerin birinci bendin sonunda kullanılan dizenin diğer bentlerin sonunda nakarat halinde kullanılmasına "mütekirrir" denir.
Pazar, 04/22/2018 00:40
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.