Sözlü Edebi Türler

Herhangi bir konunun, isteğin, amacın, duygunun, düşüncenin veya hayalin sözle anlatımına “sözlü kompozisyon” denir.

Sözlü kompozisyon türleri de kendi arasında hazırlıklı konuşmalar ve hazırlıksız konuşmalar olmak üzere ikiye ayrılır:

Hazırlıklı Konuşmalar

Nerde, ne zaman yapılacağı, konusu ve amacı daha önceden bilinen, belli bir plana göre hazırlanarak yapılan konuşmalardır.

Hazırlıksız Konuşmalar

Yeri ve zamanı bilinmeden, şartların zorlaması sonucu, aniden yapılan konuşmalardır.

Sözlü kompozisyon türlerinde başarılı olmanın bazı yolları vardır. Bunlardan başlıcaları şunlardır:

 • Geniş bir kültüre sahip olmak,
 • Dilin kurallarını ve inceliklerini iyi bilmek,
 • İyi bir gözlemci ve araştırmacı olmak,
 • Kuvvetli bir mantık sahibi olmak,
 • Konu bulmak,
 • Anlatımı bozan ifadelerden kaçınmak,
 • Sesi, jest ve mimikleri iyi kullanmak,
 • Dinleyicilerin durumlarını göz önünde bulundurmak,
 • Konuşmalarla davranışların uyumuna dikkat etmek

Gerek hazırlıklı gerekse hazırlıksız sözlü kompozisyon türlerinin başlıcaları:

 • Nutuk
 • Tartışma
 • Münazara
 • Konferans
 • Açıkoturum
 • Panel
 • Forum

 

SÖYLEV (NUTUK, HİTABET)

 • Bir topluluğa heyecan vermek veya belirli bir düşünceyi aşılamak için yapılan konuşmalara “söylev (nutuk, hitabet)” denir.
 • Arapça “nutk” sözcüğünden dilimize geçen “nutuk”, “söz, söz söyleme işi” anlamlarına gelir. Türkçede bu sözcük günümüzde daha çok “bir topluluğa karşı söylenilen söz, hitabet” anlamıyla kullanılmaktadır. Eskiden bu tür konuşmalara “hitabe”, konuşanlara “hatip”, nutuk söyleme sanatına da “hitabet” denirdir.
 • Nutuk, her konuda hazırlanabilir.
 • Mutlaka bir topluluk karşısında yapılır.
 • Amaç, güzel konuşmayla o topluluğu etkilemek, istenen yönde harekete geçirmektir.
 • Nutuk, dinleyicilerin duygularını tahrik ederek onları istenen doğrultuda yönlendirmeyi amaçlar.

Dünya Edebiyatında Nutuk

 • Söylev türünün ilk örnekleri Eski Yunan ve Roma döneminde görülmektedir. Sokrates söylevleriyle tanınmıştır. Eski Yunan trajedilerinde bu türün önemli örnekleri verilmiştir. Amfitiyatrolarda oynanan oyunlarda, agoralarda söylevler verilmiştir.
 • Eski Yunan edebiyatında özellikle Demosthenes (Demostes), Latin edebiyatında Cicero (Çiçero), Fransız edebiyatında Bossuet (Bosse), Mirabeau (Mirabu) ve Robespiere (Robespiyer) tanınmış söylevciler arasında yer almaktadır.

Türk Edebiyatında Nutuk

 • Türk edebiyatında söylev çok eski bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle devlet adamları bu konuda çok başarılı olmuştur.
 • Hakanlar, sultanlar, din adamları bu konuda özel olarak eğitilmişlerdir. Orduları yöneten büyük komutanlar da başarılı söylevciler olarak tarihte yerlerini almışlardır.
 • Türk tarihinde söylev türünün ilk yazılı örneği “Göktürk Yazıtları”dır. Bu yazıtlar Bilge Kağan'ın Türk ulusuna seslenişini içeren söylevlerden oluşmaktadır.
 • Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet gibi büyük devlet adamı ve komutanlar da ordularını söylevleriyle zaferlerden zaferlere koşturmuşlardır.
 • II. Meşrutiyet döneminde yetişen söylevcilerin en tanınmışları Ömer Naci ile Hamdullah Suphi Tanrıöver’dir.
 • Milli Mücadele döneminde ise Mehmet Akif Ersoy ve Halide Edip gibi sanatçılar, söylevleriyle halkı bilinçlendirmişlerdir.
 • Cumhuriyet döneminin en büyük söylevcisi ise kuşkusuz ki Atatürk’tür. Atatürk’ün “Büyük Nutuk” adlı eseri söylev türünün önemli örneklerindendir. Özellikle “Gençliğe Hitabe” nutuk türünün en güzel örneklerinden biridir.

TARTIŞMA

 • Belli bir konunun, olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde durarak gerçek nedenleri ortaya çıkarmak için yapılan karşılıklı konuşmalara “tartışma” denir. Eskiden tartışmalara “münakaşa” denirdi.
 • Tartışmada amaç, karşılıklı olarak düşüncelerin ortaya konulması ve gerçeğe ulaşılması, haklı ve doğru olanın bulunmasıdır.

 

MÜNAZARA (AYTIŞMA)

 • Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerinin iki grup arasında karşılıklı tartışılmasına “münazara” denir. Münazaraya “tartışı” veya “aytışma” da denir.
 • Münazara özellikle okullarda öğrenciler arasında gerçekleştirilir.
 • Amaç öğrencilere araştırma, düşüncelerini ifade edebilme, konuşma yeteneğini kazandırmak ve bunları geliştirme imkânını sağlamaktır.

 

KONFERANS

 • Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat gibi konularda bilgi vermeye ve açıklamalı anlatıma dayalı konuşmaya “konferans” denir.
 • Konferans veren kişiye “konferansçı” denir.
 • Konferans çok değişik konularda hazırlanan ancak en belirgin özelliği olarak da konuşmaya dayanan bir anlatım türüdür.

 

BİLDİRİ (TEBLİĞ)

 • Bilim, fikir ve sanat adamlarının kendi alanlarıyla ilgili bir konuda bir yenilik getirmek, özgün bir buluşu ortaya koymak ve akademik amaçlı bir toplantıda bunu sunmak üzere, ilmî bir üslupla hazırladıkları bilimsel yazıya “bildiri (tebliğ)” denir.

 

AÇIK OTURUM

 • Toplumun tümünü yakından ilgilendiren bir konunun, bir başkanın yönetiminde, yetkili kişilerce, çeşitli yönlerden tartışılmasına ve incelenmesine “açık oturum” denir.

 

PANEL

 • Bir konunun, karara varmaktan çok, çeşitli yönlerden anlatılması için, bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına “panel” denir.

 

FORUM

 • Panel sonrasında tartışma dinleyicilere de geçerse tartışma “forum” halini alır.
 • Forumun amacı dinleyicilerin düşüncelerini harekete geçirerek konunun anlaşılmasını ve açıklık kazanmasını sağlamaktır.
 • Forum sayesinde, bir konu hakkında yerleşmiş yanlış bilgiler varsa bunların düzeltilmesine imkânı doğar.

 

SEMPOZYUM

 • Bir konu üzerinde değişik kişiler tarafında yapılan seri konuşmalara “sempozyum” denir.
 • Sempozyumlar bir veya birkaç gün sürer.
 • Konuşmacı sayısı altıyı geçmez.
 • Konuşmalar 20 dakika ile sınırlandırılır.
 • Sempozyum sonunda forum da yapılabilir.

Söylev (Hitabet-Nutuk)

Belli bir düşünceyi anlatmak, bir ülküyü aşılamak veya halk topluluklarını coşturmak amacıyla söylenen sözlere söylev denir. Bu sözleri söyleyen kişi hatip, söz söyleme sanatı işe hitabet adını alır.

İnsan etkinliğinin her yönü söylevin konusu olabilir. Dinleyicilerin içinde yaşadıkları hayatın her yönü, üzerinde du­rulmaya değer niteliktedir. Bu bakımdan ekonomik, politik, sosyal, ilmi, dini, artistik, edebi... bütün konular hitabe­tin alanı içine girebilir.

Fikirler sözle ve yazıyla anlatılabilir. Yazının sürekli ve derin bir etkisi vardır. Buna karşılık sözün muhatabına ulaş­ması ve algılanması daha kolaydır. Bu yüzden, eski çağlardan bu yana hatipler toplumların öncüleri olmuşlardır.

Eski Yunan ve Roma medeniyetinde Cicero ve Demosthenes en ünlü hatiplerdir.

Türk tarihinde en eski hitabet örneği Göktürk Kitabeleri'nde kayıtlıdır. Bilge Kağan'ın ağzından yazılan bu kitabede Türklerin ilk kurtuluş savaşı anlatılmaktadır.

Halide Edip Adıvar ve Hamdullah Suphi Tanrıöver İstanbul işgal edildiğinde Sultanahmet mitinglerindeki söylevleri ile dikkat çeken isimlerdir.

Bunlari Biliyor musunuz?

Bayram kutlaması için yazılan kasidelere "ıydıyye (bayramiye)" denir.
Pazar, 02/17/2019 23:24
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.