Özneye Göre Çatı (Özne - Yüklem İlişkisi)

EYLEMDE ÇATI

Özneye Göre:

1.   Etken

2.   Edilgen

3.   Dönüşlü

4.   İşteş

 

Nesneye Göre:

1.   Geçişli

2.   Geçişsiz

3.   Oldurgan

4.   Ettirgen

 

Bir eylemin (fiilin) özne ve nesne ile ilişkisi yönünden taşıdığı özelliğe o eylemin ça­tısı denir. Çatı, eylemin öznesinin belli olup olmaması, öznenin eylemi gerçekleştiriş biçimi; nesne alıp alamaması gibi durumlarla ilgilidir.

 

Basit, türemiş, birleşik bütün fiillerin çatı özelliği vardır. Bazı çatı özellikleri ya da ça­tı değişiklikleri ise özel bazı eklerle fiile kazandırılır.

 

"çatı" terimi sadece eylem ve eylemsileri ilgilendirir.

 

* Bütün arkadaşları Özlem'i çok seviyordu. (özne de nesne de kullanılmıştır; öz­ne, eylemi kendisi yapmaktadır.)

* Özlem, sınıfta çok seviliyordu. (Özlem "öznedir"; fakat "sevme" işini kendisi yapmamaktadır, yapılan işten etkilenmektedir.)

* Eşyaları bir nakliye şirketine taşıtmış. ("özne" gizlidir -, işi kendisi yapmıyor, bir şirkete yaptırıyor.)

* Çocukcağız, gülerek annesinin kollarına atıldı. (Özne, işi yapmakta ve kendisi etkilenmektedir.

* Çöpler çöp sepetine atılmalı. ("çöpler" öznesi işi kendisi yapmıyor, işten etkile­niyor; gerçek özne belirsiz.) İşte bu ve buna benzer anlam özellikleri çatı biçimlerini belirlemektedir.

 

Örnek Soru:

Aşağıdaki altı çizili yüklemlerin hangisinde "çatı"dan söz edilemez?

A)   Göktürk Kitabeleri'nin önemi herkesçe kabul ediliyor.

B)   Ben arkadaşlarımla otururken o sınıfta ders çalışıyordu.

C)   İnsanca yaşamak herkesin hakkıdır.

D)   Zaman su gibi akmış, küçücük çocuk adam olmuştu.

E)   Bir türlü susmayı bilmiyor, konuşup duruyor.

Cevap: D

 

 

ÖZNEYE GÖRE ÇATI (ÖZNE - YÜKLEM İLİŞKİSİ)

 

Öznenin cümledeki durumuna göre adlandırılır. Özneye göre çatı özelliklerini tam kavrayabilmek için özne çeşitlerini bilmemiz ge­rekir. Dilimizde öznelerin pek çok özelliği vardır; ama bize gerekli olan iki özelliğini bilirsek bu konuyu daha iyi kavramış oluruz.

 

Gerçek Özne: İş yapma gücüne sahip öznelerdir. Öznenin canlı veya cansız olması önemli değildir; önemli olan söylenen eylemi gerçekleştirip gerçekleşti­remeyeceğidir.

* Doktor, konuşmamıza engel oldu.

 

Sözde Özne: İş yapma gücüne sahip değildir, yapılan işten etkilenen öznedir. (Sadece "edilgen çatı"lı eylem ya da eylemsilerde kullanılan özne çeşididir.)

 

* Korsan kitaplar toplatıldı.

 

Gizli Özne: Özne bazen cümlede söz olarak yer almayabilir. Bu durum, yük­lemdeki kişi ekinden tespit edilir. Bu özneye gizli özne denir. Gizli özne de ger­çek öznedir.

 

* (O) Konuşmamıza engel oldu.

 

Örtülü Özne: Bazen edilgen çatılı eylemlerle kurulmuş cümlelerde gerçek öz­ne "-ce" eki ya da "tarafından" sözcüğünün yardımıyla bir tümleç içinde yer alabilir.

 

Korsan kitaplar zabıta tarafından toplatıldı.

 

1. Etken Eylemler

 

Gerçek öznesi olan, bu özne durumunu herhangi bir çatı eki almadan da taşıyan eylemlerdir.

 

* İki saat kadar uyuduktan sonra rahatladım. ("rahatla-mak" eylemi etken çatılı­dır; çünkü özne -ben- "rahatla-ma" eylemini gerçekleştirecek güçtedir, "uyu­mak" da etken çatılı eylemsidir.)

* Bu dergi, öğrencinin zihnini açıyor. ("aç-mak" eylemini gerçekleştiren "dergi"dir; cansız olmasına rağmen bu eylemi gerçekleştirecek güçtedir.)

 

Örnek Soru:

Burada, elinde bir demet çiçekle-----

Bu cümleye aşağıdaki fiillerin hangisi getirilirse yüklemi etken çatılı olur?

A) bekliyordu.                                    

B) görüldü.                            

C) karşılandı.

D) oturtuldu.                          

E) bırakıldı.

Cevap: A

 

 

Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılıdır?

A) Yere dökülen bozuk paraları hemen kapıştılar.

B) Yıllarca görmediği arkadaşı işte şimdi karşısında duruyordu.

C) Kene ısırmalarından o kadar ürkmüştü ki parkta durmadan kaşındı.

D) Bir an öylece bakıştılar.

E) Bu konudaki tüm yayınları toplattı.

Cevap: B

 

 

 

Uygulama:

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

* Etken çatılı eylemlerde---------------işi kedisi yapar.

* "Dışarı çıktı." cümlelerinin yüklemi----------çatılıdır; çünkü:----------------------

 

 

2. Edilgen Çatılı Eylemler

 

Gerçek özne belli değildir. Özne gibi görünen öge, işi yapan değil, "ondan etki­lenen" durumundadır, sözde öznedir.

 

Etken eylemlere - i ve - n (- il, -il, - ül, - ul, -in, -in, -ün,-un) yapım ekleri geti­rilerek edilgen eylemler elde edilir.

 

* Dayımgile çağrıldım, ("ben", sözde öznedir.)

* Bu havada güzel uyunur, ("uyumak" fiili nesne alamadığı için cümlede sözde özne de yoktur.)

* Yollara asfalt döküldü, ("asfalt", sözde öznedir.) (Sözde özne) (Dökme eylemini yapan belli değil.)

 

Not: Edilgen - geçişli bir eylemin asıl öznesi cümleye "tarafından", "etkisiyle" gibi bazı sözcükler yardımıyla sokulabilir. Böyle öznelere "örtülü özne" ya da "do­laylı özne" denir.

 

* Oktay, sınıf tarafından çok seviliyor. (sınıf: örtülü özne)

* Yollara belediye tarafından asfalt döküldü. (belediye: örtülü özne)

* Bu durum, herkesçe biliniyor. (herse: örtülü özne)

* Kapı rüzgârın etkisiyle kapandı. (rüzgâr: örtülü özne)

 

Not: Edilgen-geçişsiz eylemlerde nesne bulunmayacağından sözde özne de, örtülü öz­ne de olamaz:

 

* Güle oynaya kız evine gelindi. "Örtülü özne" adlı bir öge yoktur; bu sözcük ya da söz, cümlenin zarf tümleci veya edatlı tümlecidir. Eylem gerçek yapıcısının dolaylı ya da örtülü olarak ifade edilmesi gerektiğinde, gerçek özneye başka bir öğenin içinde yer verilir.

 

Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sözde özne" kullanıldığı hâlde eylemi asıl gerçekleştiren de belirtilmiştir?

A) Cumhuriyet Bayramı öncesinde sınıfımız güzelce süslendi.

B) Misafirlerimize yemekten sonra baklava ikram edildi.

C) Köyümüzün en yüksek tepesine Türk bayrağı dikildi.

D) Kasabamıza, sosyal etkinliklerde kullanılması için kapalı spor salonu yapıldı.

E) Köyümüzdeki kütüphane MEB tarafından kurulmuştu.

Yanıt: E

 

 

 

Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı çatı özelliği taşımaktadır?

A) Bu konu iki yıldır araştırılıyormuş.

B) Yazarımıza, "Sait Faik Ödülü" yarın verilecekmiş.

C) Mahallemize bir okul daha yapılacakmış.

D) Küçük kardeşiniz köy türkülerini çok seviyormuş.

E) Şehrimizin yolları yakında onarılacakmış.

Yanıt: D

 

 

 

Uygulama: Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinin öğelerini bularak yüklemleri çatı bakımın­dan inceleyiniz.

* Televizyondaki programları beğenmedim.

* Bu vatan kolay kazanılmadı.

* Bahçıvanlar tarafından bahçe özenle temizleniyordu.

 

3. Dönüşlü Eylemler

 

Eylemin bildirdiği iş-kılış öznenin kendisini etkilemekte, özne tarafından kendi­si üzerinde gerçekleştirilmektedir. Özne ile nesne birleşmiş gibidir. Dönüşlük ekleri - n (-in, - in, - ün, - un) ve -l, (- il, - il, - ül, - ul) ekidir.

 

* Can, "Ben ne yaptım?" diye dövünüyor. (Can pişman olmuş, kendini döver gi­bi hareketler yapmaktadır.)

* Adam çok övünüyor. (Kendini övüyor; öven de övülen de "adam"dır.)

* Neslihan; yıkandı, silindi, tarandı, giyindi; az sonra çıkacak. (Kendi kendini yı­kadı, sildi, taradı, elbiselerini kendi vücuduna giydi.)

* Sakatlanınca turnuvadan çekildi. (Kendi kendini çekti.)

* Köy halkı yollara döküldü. (Kendilerini yollara âdeta döktüler.) (Mecazlı)

* Dalgalandım da duruldum. (Mecaz anlam yoluyla; "kendim dalgalandım", "kendim duruldum.)

* Koştum ardından, yoruldum. ("durulma" ve "yorulma " eylemleri, özne üzerin­de "kendi kendine" ortaya çıkmıştır.)

 

Not: Aynı eklerle sapıklığı itin edilgen ve dönüşlü eylemler karıştırılabilir. Karıştırma­mak için gerçek öznenin belli olup olmadığını, eylemin yapılış biçimine dikkat edilmelidir.

 

* Aranan kan bulundu. ("kan" sözde öznedir. Gerçek özne yoktur. İstenirse "... tamımdan" kalıbıyla örtülü biçimde söylenebilir, Eylem edilgendir.

* Elçilik heyetinde o da bulundu. ("o", gerçek öznedir. "kendi kendini bulundur­du." anlamı söz konuludur. Eylem dönüşlüdür.

* Çocuklara bayramlıklar alındı. (Edilgen: "bayramlıklar" sözde öznedir.

* Ayla bu sözlerden alındı. (Dönüşlü, Ayla gerçek özne.)

* Tepeye bayrak dikildi. (Edilgen; "bayrak" sözde öznedir.

* Çavuş, düşman komutanının karşısına dikildi. ("çavuş" gerçek öznedir.)

 

Örnek Soru:

Anneleri yaramazlık yapan çocuklara söylendi.

Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? (ÖSS - 2002)

A) Toplantıda önemli kararlar alındı.

B) Bayram bu yıl daha coşkulu kutlandı.

C) Okul arkadaşını karşısında görünce çok sevindi.

D) Üyelere verilen kartların tümü yenilendi.

E) Törende çağdaş ozanlardan şiirler okundu.

Yanıt: C

 

 

 

Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özne - yüklem ilişkisi bakımından diğerlerin­den farklıdır?

A) Bir ara gözüm komşunun küçük oğluna takıldı.

B) Bu kayanın dibinde su olduğu hep söylenmiştir.

C) Dikiş makinesi bir süs eşyası gibi alınmıştı.

D) Bu mektup ona arkadaşı ayrıldıktan sonra gönderilmişti.

E) "Kendi Gök Kubbemiz", şairin ölümünden sonra yayımlandı.

Cevap: A

 

 

Uygulama: "Beyaz Melek" filmini seyreden eleştirmenlerden biri filmde kendi geleceğini göre­rek üzüldü.

Bu parçayla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan doğru olanlarına (D), yanlış olanla­rına (Y) koyunuz.

* Birleşik yapılı bir cümledir. ( )

* Cümle "Ö + Z.T + Y" şeklinde düzenlenmiştir. ( )

* Eylem, türemiş bir eylemdir. ( )

* Eylem edilgendir. ( )

* Tamlamalara yer verilmiştir. ( )

 

 

4. İşteş Eylemler

 

İşin; işbirliği ya da karşılıklı birbirini etkileme özelliği taşıyacak biçimde, birden çok özne tarafından yapılması anlamını taşıyan fiillerdir. Eki -ş (- iş, - iş, - üş, -uş) dir.

 

* Çocuklar gülüştüler. (Topluca, hep birden)

* Bir süre bakıştık. ("Birbirimize baktık." Karşılıklılık)

* Aklı olanlar görüşür, konuşur, anlaşır; olmayanlar itişir, kakışır, dövüşürler. (Karşılıklılık)

 

* * "- ş" ekiyle türetilmiş bazı fiillerde işteşlik anlamı bulunmayabilir. Bunlarda "kendi kendinelik" anlamı seziliyorsa dönüşlü sayılmaları daha doğru olur:

 

* İşler gelişiyor.

* Bugünlerde çok sıkıştım.

* Ortalık yatıştı.

* Gide gide duvara yapış­tım.

* Kolları sıvayıp işe girişti.

 

* * "-leş" ekiyle de işteşlik anlamı elde edilebilir: mektup-laş-mak, selam-laş-mak... (karşılıklılık)

 

Not: Niteleme sıfatlarından -laş (-leş) ekiyle türetilmiş bazı oluş fiillerinde "nitelikte eşitlik" anlamı taşıyan işteşlik özelliği vardır. Ancak bu fiiller, anlamdaki "kendi kendine, kendi üzerinde gerçekleşme" özelliği dolayısıyla dönüşlü çatı özelliği de gösterir.

 

* esmerleşme, güzelleşmek, durgunlaşmak...

 

Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne - yüklem ilişkisi diğerlerinden farklı­dır?

A) Genç yazarlarla uzun süre yazıştım.

B) Bu konuyu yeni öğrencilerle de görüştüm.

C) Büyük şehrin kalabalığına biraz zor alıştım.

D) İki arkadaş mahalle kahvesinde buluştu.

E) Köşeyi tam dönerken onunla karşılaştık.

Cevap: C

 

 

 

Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin birlikte yapıldığı anlatılmaktadır?

A) Duvar kenarında toplanmış çocuklar adamın haline gülüştüler.

B) Çocuklar iki saat boyunca su savaşı yaptı.

C) Arkadaşlarıyla buluşmak için sözleşti.

D) Annemle uzunlu bir süre yazıştık.

E) Kızının durumunu okul müdürüyle görüştü.

Cevap: A

 

 

Uygulama: "Çanakkale geçilmez." deyip kahramanca savaştık. Bu cümlenin öğelerini bulunuz. Yüklemi ek - kök ayrımı yaparak inceleyiniz. Yüklemi özneye göre çatı bakımından inceleyiniz.

 

Nesneye Göre Çatı (Nesne - Yüklem İlişkisi)

1. Geçişsiz Eylemler

 

Nesne alamayanı belirtili ya da belirtisiz bir nesneyle kullanılamayan eylemler­dir. Bu tür eylemler "Neyi? Kimi? Ne?" sorularına cevap veremezler. Genel­likle oluş ve durum bildiren eylemlerdir.

* Ahmet denizde yüzüyor.

* Babam uyuyor, annem kanepede oturuyordu.

* Kelebek yere düştü.

* Ağaçlar yakında yeşerecek.

* Fırtına üç gün sürdü.

* Son günlerde biraz durgunlaştı.

 

 

2.  Geçişli Eylemler

 

Nesne alabilen, belirtili ya da belirtisiz bir nesneyle kullanılabilen eylemlerdir. "Neyi? Kimi? Ne?" sorularına cevap verebilirler. Genellikle kılış bildirirler.

 

* Babam gazetesini okuyor, annem televizyon seyrediyordu. (Babam neyi okuyordu? Gazetesini. "Okuyordu" yüklemi "gazetesini" sözcüğü­nü belirtili nesne olarak almıştır, geçişlidir.)

 

* Babasının göç ettiği mahalleyi arıyormuş.

* Ona bir mektup yazacağım.

* Kar yolları kapadı.

* Hep seni düşünüyordum.

* Seni aradığını söyledi.

 

** Yüklem geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamış olabilir. Bu durum fiilin çatısını etkilemez.

 

* Eve varınca sana bir bir anlatacağım. Anlatılacak şeyler söylenmemiş, nesne kullanılmamıştır. İstenirse uygun bir nesne eklenebilir: Konuştuklarımızı, olanları, o masalları... "Anlatacağım" fiili geçişlidir.

 

Kazı geçişsiz fiillerin geçişli kullanımları da vardır. Bu yüzden, tek olarak fiile değil, cümlenin bütününe, fiilin hangi anlamda kullanıldığına bakılmalıdır.

 

* Fırtına, üç gün sürdü. (geçişsiz)

* Tepsiyi fırına sürdü. (geçişli)

* Karlarda geziyoruz. (geçişsiz)

* Kırları geziyoruz. (geçişli)

 

Örnek Soru:

(I) Kıyıları dantel dantel, tepeleri zeytinlerle süslü Orak Adası'nı geçtik. (II) Balıkçı kayıkları güneyli rüzgarlarla salınıp duruyordu. (III) Sonra Çöretme Koyu'nda öğle yemeği yedik. (IV) Kaptan demiri toplayıp koydan çıkarken türküdeki Çökertme'nin burası olmadığını söyledi. (V) Yalıkavak beldesinin batı sahilindeki Geriş köyünün altına düşen bölgenin eski adı da Çökertme'ymiş ve türkülere konu olan Halil oralıymış.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (ÖSS - 2007)

A)   I. cümledeki ikileme sıfat görevindedir.

B)   II. cümlenin yüklemi bileşik zamanlıdır.

C)   III. cümlede nesne ad tamlamasından oluşmaktadır.

D)   IV. cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir.

E)   V. cümlede "da" ile "ve" sözcükleri bağlaçtır.

Cevap: D

 

 

 

Örnek Soru:

(I) İçine kapanmış olan Anadolu dağları, sessizliğini, bilge dalgınlığında sürdürür zamanın akışı içinde (II) Kendi dilince söyler türküsünü, kendi gönlünce yaşar ya­şamını. (III) Dağlar vardır, yüreğinden eski uygarlıklar gülümser çağımıza. (IV) İşte bundan dolayı birçok efsaneyi bağrında yaşatır bizim Anadolu dağları. (V) Anado­lu'nun en eski sahiplerinden şimdilere değin onları anlatır bize.

Bu parçadaki numaralamış cümlelerden hangisinin yüklemi, çatısı bakımın­dan geçişsizdir? (2004 - ÖSS)

A) I.               B) II.                     C) III.                 D) IV.               E) V.

Cevap: C

 

 

Uygulama:

I.     Sen de artık ayağını yorganına göre uzatmayı öğrenmelisin.

II.     Duyar duymaz sana da söylediler. Yukarıdaki iki cümleyi dikkatle inceleyiniz.

 

1. cümlenin yüklemi nesnesine göre geçişli çatılıdır. Çünkü "ayağını yorganına göre uzatmayı" nesnesini almıştır.

 

2. cümlede öğeler "ZT/ DT/Y" şeklinde sıralanmış olmasına rağmen yüklem geçişli çatılıdır. Neden?

 

 

3. Oldurgan Eylemler

 

Geçişsiz bir fiile -l, - r, - dir (- it, - it, - üt, -ut; - ir, - ir, - ür, - ur, - er, - ar; - tir, - tır, - dır, - dur...) yapım ekleri getirilerek elde edilen geçişli fiillerdir. Başka bir deyişle, "geçişsizken ekle geçişli hale getirilmiş" fiillere oldurgan fiil denir. Bu fiillerin çatı değiştirmeden önceki biçimleri genellikle oluş ya da durum bil­dirir. Oldurgan duruma gelmiş fiillerde özne, işi yapandır.

 

* Annem yeğenimi uyuttu.

* Hastayı koltuğa oturttular.

* Kedi, kelebeği yere düşürdü.

* Bahar, ağaçları yeşertecek.

* Çalışmalarını evinde sürdürüyor.

 

ağarmak: ağartmak

ürkmek: ürkütmek

azmak: azıtmak

gitmek: gi­dermek

pişmek: pişirmek

onmak: onarmak

göçmek: göçürmek

birikmek: biriktirmek

bezmek: bezdirmek

coşmak: coşturmak

 

4. Ettirgen Eylemler

 

Geçişli bir fiile -l, - r, - dir yapım ekleri getirilerek geçişlilik derecesi artırılır. Böylece ettirgen fiiller elde edilir. Bu fiillerde genellikle öznenin işi başkası­na yaptırması (ikinci dereceden geçişlilik, eylemin başka bir özneye de geç­mesi) anlamı vardır.

 

* Ninem bir mektup yazdırıyor.

* Burada her şey bana seni düşündürüyor.

* Sonunda, ona istediklerini söylettiler.

* Şurubu çocuğa içirin.

 

ödemek: ödetmek

bağlamak: bağlatmak

dinlemek: dinletmek

boyamak: boyatmak

bulmak: buldurmak

demek: dedirmek

yemek: yedirmek

 

Ettirgen çatı oluşturan eklerin birden fazla kullanılması da mümkündür. Ancak fiile özellikle ikiden fazla çatı eki getirildiğinde karışıklık doğar:

 

Kitabı ablasına al - dır - dı.

Kitabı ablası aracılığıyla bir başkasına al - dır -l - tı.

Kitabı ablası aracılığıyla bir başkasına al - dır -l - tır - dı.

 

Uygulama:

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden doğru olanına (D) yanlış olanına (Y) yazınız.

Çatı, yüklemin özne ve nesnesine göre aldığı biçimdir. (  ) Dönüşlü ve işteş eylemler "yüklem - nesne" ilişkisiyle ilgilidir. (  ) Özne ve yüklem arasına getirilen "ne?, neyi?, kimi?" sorularına cevap alınabi­liyorsa yüklem geçişlidir. (  )

 

 

Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, "çatı" bakımından incelenemez?

A) "Çalıkuşu", Reşat Nuri'nin en güzel romanlarından biridir.

B) Arkadaşlarla tatil için plan yapıyoruz.

C) Amasra'da sahilde oturmuş denizi seyrederken yıldız kaydı.

D) Elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi ağlıyordu.

E) Saat gece yarısını çoktan geçmiş; hâlâ kitap okuyor.

 

Cevap: A

 

 

"Çatı" soruları incelenirken eylemin özellikle çatı eki alıp almadığına dikkat edil­melidir. Çatı ekleri eylemden eylem türetir. Çatı ekleri şunlardır:

 

-( ) r: bit-ir-di-k (bit-mek eyleminden bit-ir-mek eylemi türetilmiştir.) çık-ar-mış-tı (çık-mak eyleminden çık-ar-mak eylemi türetilmiştir.)

 

-( ) t: söyle-t-iyor (söyle-mek eyleminden söyle-t-mek eylemi türetilmiştir.) gözle-t-miş (gözle-mek eyleminden gözle-t-mek eylemi türetilmiştir.)

 

-tir (-dir...): sev-dir-mi-yor (sev-mek eyleminden sev-dir-mek eylemi türetilmiş­tir.)

 

-( ) I: kır-ıl-mış-tı-m (kır-mak eyleminden kır-ıl-mak eylemi türetilmiştir.)

 

-( ) n: temizle-n-iyor (temizle-mek eyleminden temiz-le-n-mek eylemi türetil­miştir.)

 

-( ) ş: öt-üş-üyor (öt-mek eyleminden öt-üş-mek eylemi türetilmiştir.) kaç-ış-ıyor-lar (kaç-mak eyleminden kaç-ış-mak eylemi türetilmiştir.) kucakla-ş-tı-k (kucakla-mak eyleminden kucakla-ş-mak eylemi türetilmiştir.)

 

Örnek Soru:

Geçişsiz eylemler "-r, -t, -tır" ekleriyle geçişli duruma getirilebilir. Bu eylemler oldur­gan eylemlerdir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oldurgan bir fiildir?

A) Ellerindeki fırsatı kıskançlıkları yüzünden kaçırdılar.

B) Yeni tanıştığı firmaya evinin bütün dolaplarını yaptırdı.

C) İkinci denemesinde inmeyi başaran pilot, yolcuları içeride bir süre bekletti.

D) Nihayet ders notlarını dün yazdırdı.

E) Evin duvarlarını yardımcısına özenle sildirdi.

Cevap: A

 

 

Örnek Soru:

I.    Çocuğu uyuttu.

II.    Kanadı iyileşen kuşu uçurdu.

III.  Gürültüsü çocukları sınıftan kovdurdu.

IV.   Bütün gün sokaklarda kedisini arattı.

V.    Ayağı takılınca yere düştü.

 

Yukarıda numaralı cümlelerin yüklemleri çatı bakımından gruplandırılırsa kaç grup oluşur?

 

A) 1                 B) 2                   C) 3                    D) 4                    E) 5

Cevap: C

 

 

 

Uygulama:

Aşağıdaki eylemleri çatılarına göre inceleyiniz.

* buldurttu

* toplamıştık

* okutturdum

* uyutmuştur

 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk kadın romancı “Fatma Aliye”dir.
Cumartesi, 06/23/2018 02:34
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.