Ziya Paşa'nın Eserleri

DEFTER-İ ÂMÂL: Ziya Paşa; anı; Jean Jacque Rousseau’nun “ İtiraflar “ adlı eserinden etkilenerek yazmıştır; batılı anlamda anı türünün ilk örneklerindendir; yazarın çocukluk anılarını anlattığı bir eserdir; yarım kalmış bir eserdir…

EMİLE: Ziya Paşa; düzyazı; Jean Jacque Rousseau’dan Türkçeye çok güzel bir dille çevirdiği bir eserdir…

ENGİZİSYON TARİHİ: Ziya Paşa; tarih; çeviri bir eserdir…

Ziya Paşa

İstanbul'da doğdu. 1855'te Mustafa Reşit Paşa aracılığıyla sarayda Mabeyn Kâtipliği'ne atandı. 1865'te Yeni Os­manlılar Cemiyeti'ne katıldı. 1867'de Namık Kemal ile birlikte Londra'ya kaç­tı. Orada Hürriyet gazetesini yayınladı­lar. Sonra devlet görevlerinde çalıştı.

Sanat Anlayışı - Edebi Kişiliği:

Sanatçı, Doğu kültürüyle yetişmiş, sonradan Batı edebi­yatına yönelmiştir. Düşünce olarak yenilikçi olmasına rağmen eserlerinde eskiyi, divan şiiri geleneğini devam ettirmiştir. Eski-yeni edebiyatlar arasında hep bir ikilem­de kalmıştır. Gazel, kaside, terkib-i bend ve terci-i bend gibi eski biçimlerle "insan, yaşam, kâinat" gibi metafizik temaları ele almıştır. "Yolsuzluk, rüşvet, adaletsizlik" gibi olumsuzlukları işlemiştir. Özlü bir söyleyişi olan sanatçı­nın birçok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılır. Ali Paşa için yazdığı "Zafernâme" adlı hicvi, nazım-nesir ka­rışık şekildedir. Eser kaside, tahmis ve şerh olmak üze­re üç bölümden oluşur. Sanatçı, nesirleriyle yeni edebi­yatın oluşmasına katkı yapmıştır. Tercümeleriyle edebi­yatın Batılılaşmasına yardım etmiştir. Moliere'in "Tartuffe" adlı komedisini hece ölçüsüyle ve sade bir dille Türkçeye çevirmiştir. Eleştiri türünde çok önemli yazılar kaleme almıştır. "Şiir ve İnşa" adlı makalesinde halk di­lini ve halk şiirini savunduğu hâlde "Hârâbat" adlı divan şiiri antolojisinin ön sözünde divan edebiyatını yüceltmiştir. Bu yüzden Namık Kemal tarafından eleştirilmiştir. Sanatçının hem şiir hem de nesir yönü güçlüdür. Eser­lerinin sağlam bir dili ve yapısı vardır. Nesirlerinde top­lumsal sorunları başarıyla yansıtmıştır.

Eserleri:

  • Şiir: Eş'ar-ı Ziya, Zafernâme, Terci-i Bend, Terkib-i Bend
  • Mülakat: Rüya
  • Anı: Defter-i Amal
  • Antoloji: Hârâbat
  • Düz yazı: Veraset-i Saltanat-ı Seniyye Hakkında Mektup, Şiir ve İnşa, Makaleler, Arz-ı Hâl, Veraset Mektupları

Eserlerinden Seçmeler:

Defter-i Amal: Ziya Paşa'nın, Rousseau'nun "İtiraflar" adlı eserinden etkilenerek yazdığı anı kitabıdır Eser, Batılı anlamda anı türünün ilk örneklerindendir.

Hârâbat: Türk edebiyatının ilk antoloji eseridir. Eserde Türk, Arap ve Fars edebiyatından seçme şiirler yer alır.

Rüya: Edebiyatımızdaki mülakat (röportaj) türündeki ilk eserdir. Karşılıklı konuşma biçiminde yazılmıştır. Yazar, eserde çocukluk anılarını anlatır, Sadrazam Ali Paşa'yı eleştirir.

** Ziya Paşa'nın eserlerihakkında kısa bilgi içintıklayınız...

Bunlari Biliyor musunuz?

Anjanbmanı (anlamın dizede bitmemesi ve diğer dizelerde devam etmesi) kullanan ilk sanatçı “Tevfik Fikret”tir.
Pazartesi, 01/21/2019 15:21
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.