Şiir ve Unsurları

1- ŞİİRİN  ŞEKİL ÖZELLİKLERİ         

NAZIM ŞEKLİ:          

A) Halk Edebiyatı:          

aa- Aşık Edebiyatı : Koşma, Semai, Varsağı, Destan         
bb- Tekke/Tasavvuf Edebiyatı : İlahi         
cc- Anonim Edebiyatı : Mani, Türkü      

B) Divan Edebiyatı : Gazel,Kaside, Mesnevi, Kıt'a, Müstezat; Tuyuk (Tuyuğ), Rubai; Şarkı, Murabba, Terbi, Muhammes, Tahmis, Taştir, Tardiye, Müseddes, Tesdis,…         

C) Çağdaş Edebiyat : Sone, Terza-rima, Triyole, Balad…         
          
NAZIM BİRİMİ:          

A) Halk Edebiyatı: Dörtlük         
B) Divan Edebiyatı : Beyit, Bent / Kıta         
C) Çağdaş Edebiyat : Dize         
          
          
2- ŞİİRİN MUHTEVA ( İÇERİK ) ÖZELLİKLERİ         

  • Konu, Tema ( Tem/İzlek )         
  • Nazım Türü ( Konu )        

A) Halk Edebiyatı :         

aa) Aşık Edebiyatı : Güzelleme, Koçaklama, Taşlama, Ağıt          

bb) Tekke/Tasavvuf Edebiyatı : Deme, Nefes, Şathiye, Nutuk, Devriye         

B) Divan Edebiyatı:Tevhit, Münacaat, Naat,Methiye, Hicviye, Mersiye, Fahriye, Bahariye, Iydiye, Cülûsiye

      
          
3- ŞİİRİN AHENK ÖZELLİKLERİ         

NAZIM ÖLÇÜSÜ         

Halk Edebiyatı : Hece ölçüsü;  7'li, 8'li, 11'li         

Divan Edebiyatı : Aruz ölçüsü         

Çağdaş Edebiyat : Serbest ölçü         

KAFİYE ( UYAK )          

Yarım kafiye, Tam kafiye, Zengin kafiye, Tunç kafiye; Redif         

VURGU ve TONLAMA         

ALLİTERASYON         
          
          
4- ŞİİRDE DİL VE ÜSLÛP
         

Söz Sanatları :         

A) Mecaza Dayalı Söz Sanatları: Teşbih ( Benzetme ), İstiare ( Eğretileme ), Mecaz-ı Mürsel ( Ad aktarması/Düz değişmece ),Kinaye (  Değinmece ), Tariz ( Dokundurma ), Teşhis ( Kişileştirme ), İntak ( Konuşturma )          

B) Anlama Dayalı Söz Sanatları: Hüsn- i Talil ( Güzel neden bulma ), Tecâhül- i Ârif ( Bilip de bilmezlikten gelme ),Tenasüp ( Uygunluk ), Leff ü Neşr, Mübalağa ( Abartma ), Tezat ( Karşıtlık ), Tekrir ( Yineleme ), Telmih ( Hatırlatma ), Tevriye, İstifham, İrsal-i Mesel, Rücu, Îham,…      

Hazırlayan: Orhan EREN   

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Tanıtım

8-sinif-teog

Kayıt - GirişBunlari Biliyor musunuz?

Bir dizenin bir ifadenin taşıdığı ve onlardan herkesin anladığı gerçek ya da mecaz anlama, asıl anlamı yanında taşıyan bir isme, bir atasözüne, âyete, hâdise, olaya, bir şeyi onun özelliklerini çağrıştıracak sözcük ya da sözcük gruplarının veya dizelerin içine yerleştirmeye "mazmun" denir.
Salı, 10/21/2014 09:01
Telif Hakkı © 2014 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.