Şiir ve Unsurları

1- ŞİİRİN  ŞEKİL ÖZELLİKLERİ  

NAZIM ŞEKLİ:

A) Halk Edebiyatı:

 • Aşık Edebiyatı : Koşma, Semai, Varsağı, Destan
 • Tekke/Tasavvuf Edebiyatı : İlahi
 • Anonim Edebiyatı : Mani, Türkü

B) Divan Edebiyatı : Gazel,Kaside, Mesnevi, Kıt'a, Müstezat; Tuyuk (Tuyuğ), Rubai; Şarkı, Murabba, Terbi, Muhammes, Tahmis, Taştir, Tardiye, Müseddes, Tesdis,…         

C) Çağdaş Edebiyat : Sone, Terza-rima, Triyole, Balad…         

NAZIM BİRİMİ:

 • Halk Edebiyatı: Dörtlük
 • Divan Edebiyatı: Beyit, Bent / Kıta
 • Çağdaş Edebiyat: Dize
2- ŞİİRİN MUHTEVA ( İÇERİK ) ÖZELLİKLERİ
 • Konu, Tema ( Tem/İzlek )         
 • Nazım Türü ( Konu )

A) Halk Edebiyatı:

 • Aşık Edebiyatı: Güzelleme, Koçaklama, Taşlama, Ağıt
 • Tekke/Tasavvuf Edebiyatı: Deme, Nefes, Şathiye, Nutuk, Devriye

B) Divan Edebiyatı:Tevhit, Münacaat, Naat,Methiye, Hicviye, Mersiye, Fahriye, Bahariye, Iydiye, Cülûsiye

3- ŞİİRİN AHENK ÖZELLİKLERİ

NAZIM ÖLÇÜSÜ

 • Halk Edebiyatı: Hece ölçüsü;  7'li, 8'li, 11'li
 • Divan Edebiyatı: Aruz ölçüsü
 • Çağdaş Edebiyat: Serbest ölçü

KAFİYE ( UYAK )

Yarım kafiye, Tam kafiye, Zengin kafiye, Tunç kafiye; Redif         

VURGU ve TONLAMA

ALLİTERASYON

4- ŞİİRDE DİL VE ÜSLÛP

Söz Sanatları:

 • Mecaza Dayalı Söz Sanatları: Teşbih ( Benzetme ), İstiare ( Eğretileme ), Mecaz-ı Mürsel ( Ad aktarması/Düz değişmece ),Kinaye (  Değinmece ), Tariz ( Dokundurma ), Teşhis ( Kişileştirme ), İntak ( Konuşturma )
 • Anlama Dayalı Söz Sanatları: Hüsn- i Talil ( Güzel neden bulma ), Tecâhül- i Ârif ( Bilip de bilmezlikten gelme ),Tenasüp ( Uygunluk ), Leff ü Neşr, Mübalağa ( Abartma ), Tezat ( Karşıtlık ), Tekrir ( Yineleme ), Telmih ( Hatırlatma ), Tevriye, İstifham, İrsal-i Mesel, Rücu, Îham,…

Hazırlayan: Orhan EREN

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Beyit sayısı ikiden fazla kıt'alara "kıta-ı kebire" denir.
Çarşamba, 02/20/2019 00:37
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.