Şiir ve Unsurları

1- ŞİİRİN  ŞEKİL ÖZELLİKLERİ         

NAZIM ŞEKLİ:          

A) Halk Edebiyatı:          

aa- Aşık Edebiyatı : Koşma, Semai, Varsağı, Destan         
bb- Tekke/Tasavvuf Edebiyatı : İlahi         
cc- Anonim Edebiyatı : Mani, Türkü      

B) Divan Edebiyatı : Gazel,Kaside, Mesnevi, Kıt'a, Müstezat; Tuyuk (Tuyuğ), Rubai; Şarkı, Murabba, Terbi, Muhammes, Tahmis, Taştir, Tardiye, Müseddes, Tesdis,…         

C) Çağdaş Edebiyat : Sone, Terza-rima, Triyole, Balad…         
          
NAZIM BİRİMİ:          

A) Halk Edebiyatı: Dörtlük         
B) Divan Edebiyatı : Beyit, Bent / Kıta         
C) Çağdaş Edebiyat : Dize         
          
          
2- ŞİİRİN MUHTEVA ( İÇERİK ) ÖZELLİKLERİ         

  • Konu, Tema ( Tem/İzlek )         
  • Nazım Türü ( Konu )        

A) Halk Edebiyatı :         

aa) Aşık Edebiyatı : Güzelleme, Koçaklama, Taşlama, Ağıt          

bb) Tekke/Tasavvuf Edebiyatı : Deme, Nefes, Şathiye, Nutuk, Devriye         

B) Divan Edebiyatı:Tevhit, Münacaat, Naat,Methiye, Hicviye, Mersiye, Fahriye, Bahariye, Iydiye, Cülûsiye

      
          
3- ŞİİRİN AHENK ÖZELLİKLERİ         

NAZIM ÖLÇÜSÜ         

Halk Edebiyatı : Hece ölçüsü;  7'li, 8'li, 11'li         

Divan Edebiyatı : Aruz ölçüsü         

Çağdaş Edebiyat : Serbest ölçü         

KAFİYE ( UYAK )          

Yarım kafiye, Tam kafiye, Zengin kafiye, Tunç kafiye; Redif         

VURGU ve TONLAMA         

ALLİTERASYON         
          
          
4- ŞİİRDE DİL VE ÜSLÛP
         

Söz Sanatları :         

A) Mecaza Dayalı Söz Sanatları: Teşbih ( Benzetme ), İstiare ( Eğretileme ), Mecaz-ı Mürsel ( Ad aktarması/Düz değişmece ),Kinaye (  Değinmece ), Tariz ( Dokundurma ), Teşhis ( Kişileştirme ), İntak ( Konuşturma )          

B) Anlama Dayalı Söz Sanatları: Hüsn- i Talil ( Güzel neden bulma ), Tecâhül- i Ârif ( Bilip de bilmezlikten gelme ),Tenasüp ( Uygunluk ), Leff ü Neşr, Mübalağa ( Abartma ), Tezat ( Karşıtlık ), Tekrir ( Yineleme ), Telmih ( Hatırlatma ), Tevriye, İstifham, İrsal-i Mesel, Rücu, Îham,…      

Hazırlayan: Orhan EREN   

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Tanıtım

lys-edebiyat-testleri-2

Bunlari Biliyor musunuz?

Türk edebiyatında ilk edebi öykü Ahmet Mithat Efendi'nin "Letaif-i Rivâyet" adlı eseridir.
Salı, 10/06/2015 20:34
Telif Hakkı © 2015 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.