Dörtlüklerle Kurulan Nazım Biçimleri

1- RUBAİ

 • Dört dizelik nazım şeklidir.
 • Kafiyelenişi çoğunlukla aaba şeklindedir. Ancak dört dizeyi de birbiri ile kafiyeli (aaaa) olan rubaîler de vardır.
 • Şairler rubaîlerde mahlas kullanmaz.
 • Kendine özgü 24 kalıbı vardır.
 • Rubaîlerin özel aruz kalıpları vardır.
 • Rubaîlerde şairler genel olarak hikmet taşıyan düşün-celerini, dünya görüşlerini rindâne tavırlarını, maddî ve manevî aşk anlayışlarını dile getirirler.
 • Rubaîlerde tek bir düşüncenin en kısa yoldan, en yoğun bir şekilde anlatılması gerekir. Bu bakımdan dizeler arasında tam bir anlam uyumu vardır.
 • Rubaînin en kuvvetli dizesi üçüncü dizedir.
 • Rubaî, İran edebiyatında doğmuş, oradan Türk ve Arap edebiyatlarına geçmiştir.
 • Bu türün en büyük şairi Ömer Hayyam'dır.
 • Türk edebiyatında ise Azmizâde Haletî (XVII. yüzyıl) rubaî yazmayı meslek hâline getirmiştir. Son dönemde bu türün en başarılı son temsilcisi Yahya Kemal'dir.

Rubai Örneği:

Kimdir ki gamında nâle vü zâr etmez
Derdin sana nâle ile izhâr etmez
Feryadına hiç kimsenin yetmezsin
Feryâd ki feryâd sana kâr etmez

Fuzulî

2- Tuyuğ (Tuyuk)

 • Bir dörtlükten meydana gelen bir nazım şeklidir.
 • Rubaîye benzer.
 • Kafiyeleniş şekli de onun gibi aaxa şeklindedir.
 • Aruz vezninin yalnız fâ'ilâtün/ fâ'ilâtün /fâ'ilün kalıbı ile yazılır.
 • Tuyuğ sadece Türklerin kullandığı bir nazım şeklidir.
 • Halk edebiyatındaki maninin karşılığı olarak klâsik şiire geçmesinden meydana geldiği söylenebilir. Mânide olduğu gibi tuyuğlarda da genellikle cinaslı kafiye kullanılır.
 • Şairler, bu nazım şekli ile rubaîlerde olduğu gibi dünya görüşlerini, dinî tasavvufî düşüncelerini dile getirmişlerdir.
 • Konu sınırlaması yoktur.
 • Edebiyatımızda Kadı Burhaneddin, tuyuğ şairi olarak isim yapmıştır.

Tuyuğ Örneği:

Gözü cân esrütmeğe hammâr imiş
Kaşı gönül yıkmağa mi'mâr imiş
Diledim hâlim ki gözüne diyem
Turfa budur gözleri bîmâr imiş

Kadı Burhanettin

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk öykü denemesi Emin Nihat'ın "Müsameratname" adlı eseridir.
Cumartesi, 02/16/2019 15:22
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.