Cümlede Anlam Konu Testi - 2 (8. Sınıf)

AKILCILIK VE BİLİM

Bir ulusun kade­rine hükmetmiş; ger­çeklere dayanan, ev­rensel ağırlıklı, gele­ceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar, ilkeler ve inkılâpların bütü­nüne "Atatürkçülük" diyoruz. Atatürkçülük bağımsız millî devle­ti, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, her çağda çağdaş olmayı amaçlar. Bu düşüncenin temelin­de akılcılık vardır.

Atatürk, kendi çağının problemlerini akıl dışı yollar­la çözmeye alışmış bir topluma, insan aklını ve bilimi ta­nıtmıştır. Atatürk, hangi çağda, hangi siyasal toplumda, hangi koşullar içinde olursa olsun; sorunların içinden ancak bilimin, aklın yardımıyla çıkabileceğini göstermiş­tir. Hedef seçilen çağdaş uygarlığa, ancak bu yollarla ulaşılacağını Türk toplumuna anlatmıştır. Atatürk, 1924 yılında yaptığı konuşmada "Dünyada her şey için, me­deniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol göste­rici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici ara­mak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır." demiş­tir. Bu açıklamayı daha sonra kısaca "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." şeklinde veciz hâle getirmiştir. Bilimin in­san yaşamındaki yerini ve önemini şu sözleriyle de vur­gulamıştır:

"Biz uygarlık, bilim ve fenden güç alıyoruz. Başka bir güç tanımıyoruz."

"Dağlan delen, göklerde uçan, gözle görülmeyen yıldızlara kadar her şeyi gören, aydınlatan, her şeyi in­celeyen uygarlığın gücü ve yüce ışığıdır. Bunun karşı­sında Orta Çağ anlayışıyla ve ilkel inanışlarla yürüme­ye çalışan milletler, yok olmaya ya da hiç olmazsa tut­saklığa ve alçalmaya sürüklenir."

(Aşağıdaki 1. ve 2. soruları parçaya göre cevap­landırınız.)

 

1. Parçaya göre Atatürkçülük nedir?

A) Bir milletin geleceğine yönelik ilke ve inkılâpların bütünüdür.

B) Bir milletin millî egemenliğidir.

C) Bir milletin akılcılığıdır.

D) Bir milletin çağdaş olmasıdır.

 

2. Atatürk'e göre yok olmaya ve yıkılmaya mah­kûm milletler hangileridir?

A) Gücünü uygarlıktan, bilimden ve fenden alan milletler.

B) Bilimsel araştırma yapmak istemeyen millet­ler.

C) Orta Çağ anlayışı ile hareket eden, bilimden uzak milletler.

D) İlkel inanışlarla yürümek istemeyen milletler.

 

3. Gerçek şairlerin dilinin niçin titiz kuyumculara benzetildiğini şiir yazmaya başladığımda daha iyi an­ladım.

Bu cümlede gerçek şairle ilgili vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göz alıcı eserlerle okurları etkilemesi

B) Sıradan ve kolay olanı beğenmemesi

C) Açık, yalın ve etkileyici anlatımı olması

D) Yaratıcılığını ve yeteneklerini geliştirmesi

4. Babalık, uçurtma almak değil; uçurtmayı çocuğuy­la uçurtmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede "babalık için" vurgulananlara en uzaktır?

A) Dayanışma                       B) Özveri

C) Emek                              D) Paylaşım

 

5. "Gerçek başarı, başarısız olma korkusunu yen­mektir." Bu cümlede vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ümitsizlik hayallerinizi ertelememize neden olur.

B) Başarı iyi bir planlama sonucunda elde edilir ancak.

C) Gerçek anlamda üstünlük kararlılık gerektirir.

D) Amacımıza ulaşamayacağımız düşüncesini yenmek asıl başarıdır.

 

6. "Şair, başkalarının boğazına düğümlenenleri duyumsayan ve anlatan insandır." diyen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklen­mez?

A) Toplumun sorunlarını dile getiren gönüllü bir sözcüyüm ben.

B) İnsanların söyleyemediği duygulan yazıyo­rum.

C) Her zaman, kendi duygularımı anlattım eser­lerimde.

D) İnsanlar eserlerimde duygularını, düşüncele­rini buluyor.

 

7. "Senden para istemiyorum. Senden para mara istemiyorum." Bu iki cümle karşılaştırıldığında aşağı­dakilerden hangisi söylenebilir?

A) İkinci cümlede dolaylı anlatıma başvurulmuş­tur.

B) İkinci cümlede anlam pekiştirilmeye çalışıl­mıştır.

C) Birinci cümle, ikinciye göre daha yalın ve açıktır.

D) İkinci cümleye "kırgınlık" anlamı yüklenmiştir.

 

8. (1) Anılarından yola çıkarak oluşturduğu eserinin temiz ve özenli bir dili var. (2) Ancak zaman za­man düştüğü sözcük tekrarları okura batıyor. (3) Karşılıklı konuşmaları çok ustaca düzenleyerek bu tekrarları eritmiş yazar. (4) Öyle ya da böyle, ki­taplığımıza Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir kitap daha eklemiş.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde doğrudan övgü ya da yergiden söz edil­memiştir?

A) 1.             B) 2.              C) 3.               D) 4.

 

9. "Bakılan varlık bakan kişiye bağlıdır, bakmayı bi­len, görür." sözüyle anlatılmak istenen, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Gördüklerimiz bakış açımıza göre değişir, bir şekil alır.

B) İnsanoğlunun yapacakları hayalleriyle sınırlı­dır.

C) Nasıl baktığınız değil, neye baktığınız önem­lidir.

D) Nesneler gibi insanlar da zamanla değişime uğrar.

 

10. "İnsanlara saygı gösteren ...............bir yazardı." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse "kendisinden bir şeyler ver­mek" anlamı çıkar?

A) çalışkan                          B) dürüst

C) yardımsever                    D) özverili

Cevaplar: 1-A  2-C  3-B  4-A  5-D  6-C  7-D  8-D  9-A  10-D

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Divan şiirinde her beyti beytü'l gazel değerinde olan gazellere "yek avaz gazel" adı velir.(Beyitlerinin tümünün aynı ses birliği ve kalitesinde olması.)
Çarşamba, 02/20/2019 00:45
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.